بررسي غلظت سوپر آنتي ژن استرپتوكوك به روش ( (EIAدر مايع مفصلي بيماران مبتلا به آرتريت التهابي

نويسنده: نازنين علي بيك
استاد راهنما: ثميله نور بخش
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1392/07/01
مدرك: دكتراي عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:آرتريت التهابي حاد به صورت مفصل قرمز متورم و گرم تعريف ميشود كه دردناك و حساس است آرتريت التهابي ممكن است چركي يا غير چركي بوده و در يك يا چند مفصل ممكن است ايجاد شود.سوپر آنتي ژن‌ها عمدتاً شامل اگزوتوكسين‌هاي استاف و استرپ ميباشند كه بدون دخالت APC از طريق MHCll باعث فعاليت سيستم STcell شده و منجر به بيماريهاي سيستميك در سراسر بدن مي‌گردد. با توجه به اينكه استرپتوكوك يكي از عوامل شايع آرتريت چركي ميباشد تصميم گرفتيم جستجوي توكسين اين باكتري را در مايع مفصل بيماران انجام دهيم. بررسي وجود سوپر آنتي ژن‌ها در اين بيماران در جهت پاتوژنز و شناخت عوامل عفوني كمك كننده بوده و كمك به درمان اين بيماران كه درصد بالايي را تشكيل مي دهند ميباشد.
مواد و روش ها: دراين مطالعه مقطعي- توصيفي، بيماراني كه بر اساس شرح حال و معاينات باليني و سير بيماري با شك اوليه به آرتريت در بخش بستري شدند. معيارهاي باليني آرتريت شامل درد و تورم و التهاب مفصل منفرد، بود. با توجه به اسمير و كشت مايع مفصلي يا تغييرات بيو شميايي يا لاتكس مثبت يا universal PCR مثبت تحت عنوان آرتريت چركي و در صورت فقدان كرايترياي فوق تحت عنوان آرتريت واكنشي تعريف شدند. داده ها با نرم افزار آماري SPSS16 و با استفاده از تست هاي آماري توصيفي شامل سنجش فراواني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: در اين مطالعه بعد از انجام كشت، رنگ آميزي گرم و تست سريع لاتكس و غيره در 60 نفر مايع مفصلي كافي براي بررسي سوپر آنتي ژن‌ها موجود بود. 53.4% از بيماران مذكر و 46.6% مونث بودند. سن بيماران بين پنج ماه تا 16 سال با ميانگين سني 11 سال و انحراف معيار 3.9 سال بود. ميانگين غلظت سوپر آنتي ژن استرپتوكوك در بين بيماران 0.11 با انحراف از معيار 0.03 بود. تنها در يك بيمار از 60 نفر، ميزان سوپر آنتي ژن استرپتوكوك مثبت بود. اين فرد 16 ساله و مذكر بود كه با علايم آرتريت بدون تب بستري شده بود و نتيجه كشت و لاتكس هم در اين بيمار منفي بود.
بحث و نتيجه گيري: تشخيص هر چه سريعتر و بموقع آرتريت عفوني، بخصوص در حضور بيماري هاي زمينه ي از اهميت خاصي برخوردار است. درگيري چند مفصلي چندان نادر نيست. جهت پيشگيري از عوارض آرتريت عفوني با كمك بررسي هاي آزمايشگاهي بخصوص بررسي مايع مفصل ضروري مي باشد. همچنين درمان تجربي(empirical) جهت پوشش دادن استرپتوكوك هر چه سريعتر بايد انجام شود.
كلمات كليدي: آرتريت سپتيك، استرپتوكوك، سوپرآنتي ژن