بررسي تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي به پرسنل بخش اورژانس در رخداد خشونت هاي كلامي و فيزيكي

نويسنده: زهرا ايماني زاده
استاد راهنما: جليل كوهپايه زاده
استاد مشاور: پيمان حافظي مقدم
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: شاغلين مراكز درماني در ريسك بالايي از مواجهه با خشونت قرار دارند. بروز خشونت در محل كار باعث كاهش رضايت‌مندي كاركنان از شغل خود، كاهش كاركرد مفيد و افزايش احساس خستگي در افراد مي‌شود كه در نهايت منجر به افزايش خطاهاي فردي و كاهش احساس مسئوليت مي‌شود و نتيجه‌ي آن افزايش هزينه‌هاي درماني خواهد بود. برقراراي ارتباط خوب ميان كادر درماني و بيمار باعث افزايش اعتماد بيمار به درمان و كاهش اضطراب و افزايش compliance بيمار و در نتيجه كاهش طول دوره‌ي درمان مي‌شود. هدف اين بررسي چگونگي تاثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي در كاهش احتمالي ميزان خشونت مي‌باشد.
روش‌ها: مطالعه از نوع نيمه تجربي است و براي اجراي اين طرح دستياران، پرستاران، منشي ها و كمك بهياران بخش اورژانس بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) در يكي از دو كلاس آموزشي كه به فاصله‌ي زماني يك ماه انجام شد شركت كردند. در كلاس به مدت حدود چهار ساعت، آموزش مهارت‌هاي ارتباطي به اين افراد داده شد. سپس توسط پرسشنامه‌اي كه توسط محقق تدوين شده بود ميزان بروز خشونت طي دو مرحله قبل و بعد از آموزش تكميل گرديد و نتايج با استفاده از آزمون‌هاي آماري تحت نرم افزار 19SPSS با يكديگر مقايسه شدند.
نتايج: در مجموع از بين 54 نفر شركت كننده 51 مورد هر در پرسشنامه را به طور كامل پر كردند (ميزان پاسخگوئي=94%). در زمينه‌ي خشونت‌هاي كلامي ميانگين قبل از برگزاري كلاس 5.843 با انحراف معيار 2.67 بود كه به 5.098 با انحراف معيار 2.11 كاهش پيدا كرد. در مورد خشونت‌هاي فيزيكي نيز ميانگين از 1.803 با انحراف معيار 2.11 به 1.352 با انحراف معيار 2.33 كاهش پيدا كرد. در مورد خشونت‌هاي كلامي p-value 0.135 و در مورد خشونت‌هاي كلامي اين عدد 0.165 بود كه از نظر آماري معني دار نمي‌باشد.
نتيجه گيري: در هر دو موردي روزخشونتهاي كلامي و فيزيكي بدنبال برگزاري دوره آموزشي كاهش ديده شد علي‌رغم آنكه اين كاهش با معني داري آمارهمراه نبود. از اينرو بازهم استفاده از اينگونه آموزشها در برنامه درسي دستياران، منشي ها و بهياران اورژانس پيشنهاد مي‌گردد.
كلمات كليدي: