بررسي تاثير عيب انكساري دور بيني اصلاح نشده بر كيفيت و اندكس هاي Retinal Nerve Fiber Layer)RNFL) حاصل از Scanning Laser Polarimetry)SLP)

نويسنده: سجاد بهاري پور
استاد راهنما: قاسم فخرايي
استاد مشاور: ساسان مقيمي
تاريخ دفاع: 1392/07/01
مدرك: پزشكي عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: خلاصه ضرورت اجرا:يافتن پاسخ براي اين سوال كه آيا نياز است كه قبل از اسكن شدن با GDx-VCC عيب انكساري دور بيني چشم بيمار تعيين شود يا نه؟
خلاصه روش اجراي طرح:ابتدا افراد شركت كننده بوسيله دستگاه اسليت لمپ مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند و در صورت عدم وجود ضايعه چشمي، عيب انكساري آنها اندازه گيري مي‌شود.
سپس افراد دوربين يك بار به صورت دوربيني اصلاح شده و يك بار به صورت اصلاح نشده بوسيله‌ي دستگاه GDx Retinal Nerve Fiber Layer اطراف عصب اپتيك ارزيابي مي‌شود و مجددا نتايج يادداشت مي‌گردد. كليه‌ي اين اطلاعات بوسيله ي نرم افزار SPSS آناليز مي‌شود.
نتايج:بر اساس اين مطالعه لازم است قبل از اسكن شدن با GDx-VCC عيب انكساري دوربيني بيمار تعيين شود و اصلاح گردد زيرا عيب انكساري دوربيني اصلاح نشده بر كيفيت و اندكس هاي Retinal Nerve Fiber Layer (RNFL) حاصل ازScanning Laser Polarimetry )SLP) موثر است.

كلمات كليدي: