مقايسه بيوپسي سوزني ضخيم و آسپيراسيون سوزني ظريف در تشخيص توده هاي ريه

نويسنده: آرزو افتخار جوادي
استاد راهنما: عليرضا صادقي پور
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري تخصصي آسيب شناسي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه: سرطان ريه يكي از مهمترين سرطانها در كل دنيا است. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه( fine-needle aspiration (FNA با
(core-needle biopsy (CNB در تشخيص سرطان ريه و مشخصات آن در مبتلايان به ضايعات ريوي است.
روش مطالعه: در يك مطالعه مقطعي از سال 1387 الي 1389 در 105 بيمار با گايد سي تي اسكن نمونه FNA و CNB از ضايعات ريوي به طور همزمان برداشته شد. حساسيت و ويژگي وصحت FNA ، CNB و CNB+FNA در مقايسه با نتايج هيستوپاتولوژي تعيين شد.
يافته ها: 63 بيمار (60%) مذكر و 42 بيمار (40%)‌ مونث بودند. ميانگين سني بيماران 12±59 سال بود. 73 بيمار داراي ضايعه بدخيم و 32 بيمار داراي ضايعه خوش خيم بودند. صحت (FNA (accuracyو CNB براي تشخيص ضايعات بدخيم به ترتيب 85.7% و 98.1% بود. صحت FNA و CNB براي تشخيص نئوپلاسمهاي اپيتليال نيز به ترتيب 78.9% و 93.3% تعيين شد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان دهنده تفاوت صحت FNA و CNB در تشخيص ضايعات بدخيم در بيماران مبتلا به ضايعات ريوي است به نحوي كه CNB در مقايسه با FNA داراي صحت بالاتري براي تعيين ضايعات اختصاصي بدخيم است.
كلمات كليدي: