مقايسه تاثير برچسب پوستي نيتروگليسرين با نيفديپين بركنترل پرترم ليبر

نويسنده: زهرا ضامن
استاد راهنما: مريم كاشانيان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري تخصصي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه : زايمان پرترم عبارت است از تولد نوزاد قبل از 37 هفته كامل. موربيديتي در نوزاداني كه پرترم متولد شده‌اند بيشتراز نوزادان ترم است. در مطالعات انجام شده بر روي TNG نشان ميدهد كه TNG بر ميزان كنترل Preterm labor موثربوده است. ولي مطالعه‌اي مبني بر مقايسه آن با Nifedipin طرح ريزي نشده است.
روش كار: افراد بصورت تصادفي به دوگروه تقسيم شدند، كه به يك گروه Nifedepin داده شد و به گروه ديگر برچسب پوستي TNG و فشار هركدام از افراد هر 15 دقيقه به مدت يك ساعت و سپس هر 4 ساعت چك شد. توقف انقباضات در عرض 2 ساعت مورد بررسي قرار گرفت. در صورت توقف انقباضات، بيماران تا 48 ساعت و سپس تا 7 روز از نظر بروز انقباضات مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: ميانگين سني بيماران مورد مطالعه 25 سال با انحراف از معيار 5 سال بودند. ميانگين امتياز Bishop كسب شده در گروه اول (نيفديپين) 4.9 با انحراف از معيار 1.4 بوده است و در گروه دوم (نيتروگليسيرين) 5.2 با انحراف از معيار 1.5 بوده است ميان دو گروه اختلاف آماري معناداري ديده نشد(0.592=P). در 41 بيمار(68.3 %) از گروه اول (نيفديپين) زايمان براي 48 ساعت به تاخير افتاد، در گروه دوم اين ميزان در 52 بيمار (86.7 %) ديده شد، ميان دو گروه اختلاف آماري معناداري ديده شد (0.016=P). در 37 بيمار(61.7 %) از گروه اول (نيفديپين) زايمان براي 72 ساعت به تاخير افتاد، در گروه دوم اين ميزان در 47 بيمار(78.3%) ديده شد، ميان دو گروه اختلاف آماري معناداري ديده شد (0.046=P).
نتيجه گيري: برچسب‌هاي پوستي نيتروگليسرين يك داروي موثر، مناسب، ارزان و با عوارض كمتر نسبت به داروي نيفدپين درپيشگيري از زايمان زودرس ميباشد.
كلمات كليدي: