نتايج ترميم پاتولوژي قوس وائورت نزولي باتكنيك frozen elephant trunk

نويسنده: سيروس اردلاني
استاد راهنما: محمود رضا سرزعيم
استاد مشاور: محمدحسين ماندگار
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي فوق تخصصي قلب وعروق
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:
دلايل انتخاب موضوع: درمان جراحي پاتولوژي گسترده ائورت سينه‌اي به عنوان معضل جدي درجراحي ائورت باقي مانده است. آناتومي ايجاب مي‌كند كه انتهاي قوس ائورت وابتداي ائورت نزولي از راه برش استرنوتومي خط وسط به راحتي قابل دسترسي نباشد دستيابي به شيوه‌اي براي ترميم كامل اين ضايعات وسيع بايك عمل منتهاي هدف است. توراكوتومي لترال ميشود.
اخيراً براي كامل كردن درمان جراحي طي يك مرحله و از راه برش استرنوتومي خط وسط ترميم تركيبي از درمان اندو واسكولر و جراحي معمولي مطرح شده است كه تكنيك frozen elephant trunk ناميده مي‌شود. با توجه به محدوديت شديد در تجربيات اين شيوه نتايج اوليه آن منعكس و قابل توجه مي‌باشد. و جهت دستيابي به ترميم كامل اين ضايعات وسيع با يك عمل راه گشا هستند.
بيان مساله:
مقدمه:بيماران با آنوريسم آئورت مشكلات جدي را براي جراحان قلب ايجاد مي‌نمايند. انجام جراحي با استرتونومي خط وسط در يك مرحله اغلب مشكل و همراه با خونريزي هاي وسيع در قسمت ديستال مي‌باشد.
1) بنابراين بسياري از جراحي از روش دو مرحله‌اي استفاده مي‌نمايند بخصوص زماني كه آنوريسم در قسمت يك سوم ابتدائي آئورت مي باشد.
معرفي elephant turunk بوسيله Borst و همكاران (2) در سال 1983 درمان اين پاتولوژي را آسان نمود و از آن زمان اين روش براي درمان آنوريسم آئورت به عنوان مدل استانداردي پذيرفته شده است. (3) اين مراحل از طريق استرتونومي خط وسط انجام شده. Elephant trunk مستلزم جراحي دو مرحله‌اي مي‌باشد كه مرحله دوم همراه با توراكوتومي لترال بوده و گزارشات مختلفي از مرگ و مير بيماران در بيمارستان ثبت شده است (5 – 3) براي كاهش اين عوارض بعضي از جراحان ترميم تك مرحله‌اي (6) همراه با توراكوتومي لترال چپ (7) و يا تركيب استرتونومي وسط و توراكوتومي لترال چپ (8) پيشنهاد داده‌اند.
به علت سختي مراحل كار و تهاجم وسيع مراكز كمي از آن استفاده مي‌نمايند. تكنيك endovascular stent – graft از سال 1998 تاكنون راه حل موثري براي كاهش مورتاليتي و موربيديتي ناشي از آنوريسم آئورت بوده‌اند بواسطه وجود رگهاي supra aortic امكان ترميم تنها با گرفت‌ها امكان پذير نيست قدم بعدي در پيشرفت اين تكنيك ها frozen elephant trunk بود (10). در اين عمل استرتومي مياني انجام شده و stent graft در آئورت نزولي از طريق قوس آئورت باز شده قرار مي‌گيرد و سپس آئورت نزولي و قوس آئورت بر جاي خود قرار مي‌گيرند. اين تكنيك فوايد جراحي و هم رويكردهاي مداخله‌اي را داشته اما تجربيات جهاني در اين زمينه كم مي‌باشد.
گزارش‌ها نرخ مورتاليتي را در شيوه elephan trunkدر مرحله اول 9/ 8 % در مرحله دوم 3/ 46 % و در شيوه% frozen elephan trunk 7 عنوان مي‌كند. (11)
بنابراين كاهش مورتاليتي آن قابل توجه بود، ولي به علت تكنيك پيچيده عمل تعداد كمي از بيماران در ايران تحت اين عمل قرار مي‌گيرند.
بر آن شديم تا با مطالعه‌ي حاضر در موارد جراحي شده در بيمارستان شريعتي را گزارش نموده و راه حلي جديد و داراي موربيديتي و مورتاليتي كمتر را طبق مطالعات قبلي در اين بيماران بررسي نمائيم.
اهداف پژوهش:
هدف كلي:نتايج ترميم پاتولوژي قوس وائورت نزولي باتكنيكfrozen elephant trunk
اهداف جزئي:
1. تعيين موارد مرگ ومير در ترميم پاتولوژي قوس وائورت نزولي باتكنيكfrozen elephant trunk
2. تعيين موارد علايم نورولوژيك در ترميم پاتولوژي قوس وائورت نزولي باتكنيك frozen elephant trunk
3. تعيين موارد اندو ليك در ترميم پاتولوژي قوس وائورت نزولي باتكنيك frozen elephant trunk
4. تعيين موارد بيماري زمينه اي در ترميم پاتولوژي قوس وائورت نزولي باتكنيك frozen elephant trunk
5. تعيين موارد پاتولوژي همراه در ترميم پاتولوژي قوس وائورت نزولي باتكنيكfrozen elephant trunk
6. تعيين موارد لومن كاذب در ترميم پاتولوژي قوس وائورت نزولي باتكنيك frozen elephant trunk
اهداف كاربردي:امكان‌پذيرو موثر بودن انجام جراحي يك مرحله اي براي اين بيماران
فرضيه‌ها يا سؤالات پژوهش:
موارد مرگ ومير در ترميم پاتولوژي قوس وائورت نزولي باتكنيكfrozen elephant trunk چقدر است؟
موارد علايم نورولوژيك در ترميم پاتولوژي قوس وائورت نزولي باتكنيك frozen elephant trunk چقدر است؟
موارد اندوليك در ترميم پاتولوژي قوس وائورت نزولي باتكنيك frozen elephant trunk چقدر است؟
موارد بيماري زمينه‌اي در ترميم پاتولوژي قوس وائورت نزولي باتكنيكfrozen elephant trunk چقدر است؟
موارد پاتولوژي همراه در ترميم پاتولوژي قوس وائورت نزولي باتكنيكfrozen elephant trunk چقدر است؟
موارد لومن كاذب در ترميم پاتولوژي قوس وائورت نزولي باتكنيك frozen elephant trunk چقدر است؟
كلمات كليدي: