بررسي صحت واعتبار روش خود ارزيابي بلوغ در نوجوانان پسر تهراني

نويسنده: شهاب نوريان
استاد راهنما: علي رباني
استاد مشاور: وحيد ضيايي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي فوق تخصصي غدد ومتابوليك كودكان
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: اهداف:هدف از انجام اين مطالعه بررسي روش خود ارزيابي بلوغ توسط پرسشنامه در پسران از طريق ارائه يك پرسشنامه استاندارد بومي شده و تعيين صحت و اعتبار روش خود ارزيابي بلوغ توسط اين پرسشنامه در پسران است
مواد وروشها:بدين منظور پرسشنامه¬اي همراه با عكس يا نقاشي طراحي شد كه در آن مراحل مختلف تكامل بلوغ مشخص شده بود. مطابقت پرسشنامه ها و يافته¬هاي معاينه از ميان حدود 190 دانش آموز كه پرسشنامه را تكميل و معاينه همزمان شده اند مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: در معاينه ژنيتاليا در 6/ 72% از پسران شركت كننده نتايج پرسشنامه با نتايج معاينه توافق كامل داشت. بيشترين درصد توافق مشاهده شده در گروههاي G4 بود (2/ 89 %) و G5 با (7/ 85 درصد) بيشترين درصد عدم توافق در گروه G3 بود (% 9/ 46). بطور كلي توافق مشاهده شده در نتايج پرسشنامه با نتايج مشاهده شده با ضريب K=0.63 0.001, < p در سطح substantial قرار داشت . در
pubic hair : بيشترين توافق مشاهده شده در گروه P4 بود كه حدود 7/ 94 % بود. كمترين توافق مشاهده شده در گروه P1 بود كه 4/ 71% بود توافق مشاهده شده درpubic hair با معاينه با ضريب
74% kappa= و 0.001 > p باز هم در سطح substantial قرار داشت و از نظر آماري معني دار بود.
نتيجه گيري:اين مطالعه تاييد مي‌كند كه تنر بلوغ پرسشنامه خود ارزيابي با نقاشي خط و توضيحي متن مي‌تواند روش قابل اعتمادي در وضعيت بلوغ جنسي در مراحل انتهايي بلوغ late puberty در كودكان ايراني باشد.
كلمات كليدي: