مقايسه شاخص هاي رشد كودكان دچار لوكمي لنفوبلاستيك حاد پيش از درمان و 5 سال پس از پايان درمان

نويسنده: ابراهيم اسكندري نژاد
استاد راهنما: فرزانه روحاني
استاد مشاور: خديجه ارجمندي رفسنجاني
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكترا پزشكي عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه و هدف:لوكمي لنفوبلاستيك حاد (ALL) شايعترين كانسر دوران كودكي است. مطالعات در زمينه تاثير درمان كموتراپي و راديوتراپي آن بر روي رشد كودكان، نتايج مختلفي داشته‌اند. هدف از اين مطالعه بررسي مقايسه شاخص‌هاي رشد كودكان دچار لوكمي لنفوبلاستيك حاد پيش از درمان با فواصل مختلف پس از درمان تا 5 سال مي‌باشد.
ابزار و روش ها:اطلاعات مربوط به شاخص‌هاي رشد ( قد، وزن، BMI) در زمان شروع بيماري، پايان درمان (انتهاي سال 1384)، 1، 3 و 5 سال پس از پايان درمان از پرونده 100 بيمار مبتلا به ALL در بيمارستان حضرت علي اصغر استخراج شد. بيماران از نظر نوع درمان به دو گروه دريافت كننده كرانيال رادياسيون + كموتراپي و درمان شده با كموتراپي به تنهايي تقسيم شدند. اطلاعات مربوط به قد، وزن و BMI بيماران به Z score مطابق با سن و جنس تبديل شد. شاخص‌هاي رشد در دوره هاي زماني مختلف در هر بيمار با خودش و همچنين بين دو گروه درماني با آزمون‌هاي آماري t-test paired و t-test student مورد مقايسه قرار گرفت.
نتايج:ميزان عددي اختلاف قد نهايي و قد قبل از درمان در گروه كموراديوتراپي به طور معني داري كمتر از گروه كموتراپي بود (18/ 15 در برابر 07/ 20 سانتي متر؛ p=0.002). ميزان عددي اختلاف BMI نهايي و قبل از درمان در گروه كموراديوتراپي به طور معني داري بيشتر از گروه كموتراپي بود ( 43/ 3 در برابر 66 /1؛ p=0.005). با اينحال، اختلاف Z score قد و BMI نهايي وZ score اين فاكتورها در ابتداي درمان در بين دو گروه اختلاف معني داري نداشت. اختلاف score Z نهايي و ابتداي درمان براي وزن نيز در دو گروه از نظر آماري معني دار نبود. Z score قد، وزن و BMI در يك سال و سه سال پس از درمان با قبل از درمان اختلاف معني داري نداشتند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه بطور كلي درمان كموتراپي يا كموراديوتراپي تأثير قابل توجهي در رشد كودكان مبتلا به ALL ندارد.
كلمات كليدي: