محاسبه بار بيماري نقص ايمني اوليه متغير شايع

نويسنده: سيد حسن ابوالحسني
استاد راهنما: اصغر آقامحمدي، فريد ابوالحسني
استاد مشاور: حسن افتخار، نيما رضايي
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري عمومي و گواهي عالي بهداشت عمومي (MD-MPH) پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه: بيماري نقص ايمني متغير شايع (CVID) شايعترين بيماري نقص ايمني اوليه با تظاهر باليني است كه با خصوصياتي مانند عفونت‌هاي متعدد و افزايش استعداد به بيماري خود ايمني و سرطان خود را نشان مي‌دهد تا كنون مطالعه‌اي در زمينه محاسبه بار بيماري‌ها نقص ايمني اوليه انجام نگردبده است.
هدف: اين مطالعه جهت بررسي بار بيماري نقص ايمني متغير شابع در ايران ما بين سالهاي 1373 تا 1385 بر اساس معيارهاي اپيديميولوژيك بروز، مرگ افريني و ميزان سالهاي از دست رفته بر اثر بيماري (DALY) طراحي گرديده است.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه، روش انجام محاسبه بار بيماري بر مبناي توصيه سازمان بهداشت جهاني در پروتكل اندازه‌گيري جهاني بار بيماريها انجام گرفت و جهت محاسبه سال‌هاي از دست رفته محاسبه دو جزء آن به صورت جداگانه تحت عنوان سالهاي از دست رفته بر اثر ناتواني در اثر بيماري (YLD) و سالهاي از دست رفته بر اثر مرگ ناشي از بيماري اندازه‌گيري شد.
نتايج: بر مبناي اسن مطالعه ميزان بروز بيماري در صورت اصلاح سني برابر است با 1/200000 و شيوع كلي آن سالانه 1/91000 تخمين زده شد. ميزان سالهاي از دست رفته‌ (DLAY) بر اثر بيماري CVID در ايران چيزي در حدود 25.21 سال به ازاي هر 100000 نفر جمعيت كشور مي‌باشد كه از اين ميان 17.86 سال آن مربوط به مرگ آفريني بيماري و 7.35 سال مربوط به ناتواني ناشي از عوارض بيماري است. اكثر بار بيماري ناشي از CVID مربوط به بيماران در رنچ سني 5 تا 14 سال است كه تظاهر غالب آن‌ها به شكل انتشار لنفوستي چند كانوني مي‌باشد(p<0.001) .
نتيجه گيري: بر مبناي محاسبه بار بيماري نقص ايمني در ايران، كاهش مرگ زودرس در بيماران با تظاهر شكل انتشار لنفوستي چند كانوني و كاهش دفعات عفونت با كمك درمان به موقع و صحيح با ايمنو گلوبولين وريدي در بيماران كه تظاهر شان به صورت تظاهر انحصاري عفونت مي‌باشد مي‌توان اين بار تحميلي به بدنه نظام سلامت كشور را به حداقل رساند.
كلمات كليدي: نقص ايمني متغير شايع، سال‌هاي عمر از دست رفته بر اثر بيماري، سال‌هاي عمر از دست رفته بر اثر عوارض بيماري، سال‌هاي عمر از دست رفته بر اثر مرگ ناشي از بيماري