تعيين فراواني نسبي ايسكمي خاموش در بيماران بدون علامت به روش SPECT در بيمارستان قلب شهيد رجايي

نويسنده: عليرضا مردانشاهي
استاد راهنما: ناهيد يعقوبي
استاد مشاور: فريدون راستگو، هادي ملك
تاريخ دفاع: 1391/06/04
مدرك: دكتراي تخصصي پزشكي هسته اي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: هدف:هدف اين مطالعه تعيين فراواني نسبي ايسكمي خاموش در بيماران بدون علامت به روش SPECT در بيمارستان قلب شهيد رجايي بوده است
روش مطالعه:به صورت سر شماري، كليه بيماران كه واجد معيارهاي ورود به مطالعه باشند بر اساس مشاهده معاينه و بررسي اسكن با روش SPECT در اين مطالعه قرار مي‌گيرند.
نتايج:بعد حذف اثر متغير هاي مخدوشگر بين ايسكمي و سن p=0.033 و(=1.03 OR) با فاصله‌ي اطمينان 95% (CI=95%) و جنس (جنس مرد با شيوع بيشتر) p=0.029 و(1.85= OR) با فاصله‌ي اطمينان 95% (CI=95%) و ايسكمي با ديابت نيز ارتباط معني داري داشته (011/ 0=P ) و(OR=1.97) با فاصله‌ي اطمينان 95% (CI95%) و مدت زمان ديابت p>0.001 و(1.97 =OR) با فاصله‌ي اطمينان 95% (CI=95%)، و
p=0.032 و(1.87 = OR) با فاصله‌ي اطمينان 95% (CI=95%) ارتباط معني داري ديده شد. و در آناليز دو متغيره طول مدت ديس ليپيدمي (03/ 0=p) ارتباط معني داري ديده شد. ولي بين مدت بيماري فشار خون و ايسكمي ارتباط معني داري وجود ندارد (0.680=p ) و OR=1.010فاصله‌ي اطمينان 95% (CI=95%) و ميانگين طول مدت HTN در بيماران ايسكميك 3/5±5 سال بوده و بدون ايسكمي 6±7 /4 سال مي‌باشد.
نتيجه گيري:در اين مطالعه، معيارها نشان داد ارتباط مشهودي بين ايسكمي و ديابت و همچنين افزايش سن و جنسيت مرد وجود دارد. لذا توجه به موقع به اين گروه از افراد و بيماران و انجام بررسي‌هاي سريع و پيشگيرانه مي‌تواند عوارض نا خواسته قلبي و عروقي را كاهش بدهد.

كلمات كليدي: