بررسي مقايسه اي توزيع فراواني اختلال شخصيت مرزي در افراد مبتلا به سندرم پيش از قاعدگي

نويسنده: ماندانا اميرسرداري
استاد راهنما: محمد اربابي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: مطالعات بسياري نقش هورمون‌هاي جنسي را در بروزBPD)BorderlinePersonality disorder )مطرح كرده‌اند. همچنين مطالعات گوناگوني تحت تأثير قرار گرفتن علايم BPD ازنوسانات سطح هورمون هاي جنسي به ويژه استروژن را تأييد كرده‌اند. بدين ترتيب شناسايي موارد همراهي BPDبه عنوان يك اختلال كه نقش هورمون‌هاي جنسي در ايجاد آن مطرح است وPMS)Premenstrual Syndrome )كه نقش هورمون‌هاي جنسي در ايجاد آن ثابت شده است مي‌تواند به شناسايي اتيولوژيBPD و به تبع آن درمان اين اختلال كمك كند و بالطبع جزيي اساسي از برنامه‌هاي ارتقا بهداشت رواني دختران نوجوان وزنان سنين باروري مي‌باشد.
روش تحقيق: در اين مطالعه كه از نوع مورد / شاهد است ،400 دانش آموز به طور تصادفي از دبيرستانهاي شهر تهران انتخاب شدند. در ابتدا فرم تشخيص موقت PMS توسط دانش آموزان تكميل گرديد. در مرحله بعد فرم ثبت روزانه علايم PMS در اختيار آن دسته از دانش آموزاني قرار گرفت كه بر اساس فرم تشخيص موقت PMS، بطور موقت تشخيص PMS در آنها داده شده بود. افرادي كه تشخيص قطعي PMS (بر اساس فرم ثبت روزانه علايم PMS) براي آنها داده شد، بعنوان واحدهاي نهايي پژوهش در گروه مبتلا به PMS قرار گرفتند و بقيه افراد بعنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. سپس افراد مبتلا به BPD با استفاده از ابزار SCID II در دو گروه شناسايي شدند و ميزان شيوع اين اختلال مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: بر اساس نتايج حاصل از آناليز آماري، فراواني افراد مبتلا به BPD به طرز معناداري ( Sig < 0.00 ) در گروه مبتلا به PMS، بيشتر از گروه شاهد بود و همچنين بين شدت PMS و وجود BPD ارتباط معناداري وجود داشت ( Sig < 0.00 ) و همچنين بر طبق آناليز آماري، تعداد پاسخهاي مثبت در پرسشنامه SCID II به طرز معناداري با شدت PMS ارتباط داشت ( Sig < 0.00 ).
بحث: اين مطالعه نشان داد كه فراواني افراد مبتلا به BPD در ميان افراد مبتلا به PMS بيشتر مي‌باشد. از جمله محدوديت‌هاي اين مطالعه ميتوان به سن جمعيت مورد بررسي اشاره كرد كه در سنين نوجواني مي‌باشند. از ديگر محدوديت‌هاي اين مطالعه استفاده از پرسشنامه self reported جهت تشخيص BPD,PMS مي‌باشد. از اين رو توصيه مي‌شود كه در مطالعات بعدي از مصاحبه ساختار يافته به جاي پرسشنامه self reportedاستفاده شود و همچنين مطالعه بر روي جمعيت بالغين انجام شود.
كلمات كليدي: