بررسي ميزان فراواني BK Virus با تست PCR سرمي در بيماران پيوند كليه ـ بيمارستان دكتر شريعتي

نويسنده: ولي اله چگيني
استاد راهنما: طيبه سليمانيان
استاد مشاور: ايرج نجفي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي فوق تخصصي نفرولوژي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: اهداف: دراين مطالعه آينده نگر در سال اول پس از پيوند كليه در32 گيرنده پيوند شيوع ويرمي ويروس BK ارزيابي شد.
روش كار:BK DNA در تمام نمونه سرم گيرنده هاي پيوند كليه به روش real-time PCR مطابق با دستور العمل شركت سازنده تعيين گرديد .
يافته ها: متوسط سن بيماران 15.2±33.2 سال بود. هفده (53.1%) بيماران مرد بودند. شانزده (50%) بيماربراي درمان القاي تيموگلوبولين (ATG ) دريافت كردند.
75%كليه هاي پيوندي از دهنده زنده بود.
درمان نگهدارنده در27 (84.4%) بيمار سيكلوسپورين بعلاوه پردنيزولون ومايكوفنوليت موفتيل بود.ويرمي ويروس BK درهشت (25%) بيمار مشخص شد. بالاترين ميزان viral load پلاسماي كمتر از 4 log10 copies/ml بود. ويروس BK بترتيب در5(62.5%) ،2(25%) و در يك (12.5%) بيماران كه ويرمي داشتند درماههاي4، 8 و12 پس از پيوند بود.
نتيجه گيري: رد پيوند بر پايه بيوپسي و درمان ضد رد پيوند با پالس‌هاي متيل پردنيزولون بترتيب 5 و3.2 برابر در بيماراني كه عفونت ويروس BK را داشتند ، بيشتر بود (p:0.012 و p:0.013 ).
علي رغم وجود عفونت ويروس BK در25% بيماران ما نفروپاتي ويروس BK ايجاد نشد.
غربالگري روتين عفونت ويروسي BK بخصوص در مراكزي كه شيوع نفريت ويروسيBK پايين است در پيش بيني اين بيماري هزينه ـ فايده ندارد.
كلمات كليدي: ويرمي BK ، نفروپاتي ويروس BK ، پيوند كليه