ارتباط سطح ويتامين D و فشار خون در ايران

نويسنده: فاطمه اردشير لاريجاني
استاد راهنما: باقر لاريجاني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي عمومي رشته پزشكي MD
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: هدف: سنجيدن ارتباط ويتامين D و فشار خون در ايران
روش انجام كار: مطالعه مقطعي بر روي 2508 نمونه از جمعيت سالم مردم ايران كه به صورت چندمركزي و خوشه‌اي (multi centric cluster sampling) از افراد سنين 70-20 سال انتخاب شده بودند، انجام شده است.
نتيجه:در اين مطالعه بين فشار خون و سطح خوني ويتامين D ارتباط خطي ديده نشده است. همچنين پس از تقسيم بندي فشار خون براساس پروتكل JNC-7 به چهار گروه فشار خون به صورت زير: نرمال، مستعد فشار خون، فشار خون مرحله اول(Stage1) و فشار خون مرحله دوم (StageII) ميانگين سطح ويتامين D از گروه نرمال به Stage Iفشار خون افزايشيافته و از Stage 1 بهStageII كاهش يافته است. در اين مطالعه پس از بررسي كردن فشار خون به صورت كمي با ويتامينD در اين مطالعه در كل ارتباط مثبت بين سطح فشار خون ويتامين D ديده شده است. كه پس از در نظر گرفتن فاكتورهاي سن، شاخص توده بدني و Interaction اين دو متغيير با ويتامين D تغييرات قابل توجهي در اين مدل ملاحظه شده است، به طوري كه پس از وارد كردن سن در مدل، ارتباط ويتامين D با فشار خون از بين رفته و همچنين با در نظر داشتن اثرشاخص توده بدني رابطه مستقيم فشار خون و سطح ويتامين Dدر مردان با كمبود ويتامين D شديد ديده شده است.
نتيجه گيري:ارتباط فشار خون و سطح ويتامينD در جامعه ايراني براساس اين مطالعه يك ارتباط خطي نبوده است و افراد با فشار خون Stage I بالاترين سطح ويتامينD را در مقايسه با ساير گروه هاي فشار خون داشته‌اند. از طرف ديگر سن و شاخص توده بدني در اين ارتباط كاملا تاثيرگذار بوده‌اند و با در نظر گرفتن اثر آنها، ارتباط قابل توجه‌‌ي بين فشار خون و سطح ويتامينD خون ديده نشده است و بايد اهميت آنها را در نظر داشت.
كلمات كليدي: