ارزيابي هيستوپاتولوژي كبد در بيماران هپاتيت مزمن B و ارتباط آن با تستهاي فونكسيون كبد

نويسنده: عليرضا مؤمني
استاد راهنما: محمدجواد زاهدي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي بيماريهاي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، پزشكي،
چكيده: اگر چه بيوپسي كبدي به عنوان استاندارد طلايي در تخمين ميزان شدت آسيب كبدي در اكثريت مطالعات پذيرفته شده ليكن ارزش ساير اقدامات پاراكلينيك نظير تستهاي فونكسيون كبد در اين موضوع، در بين محققين مختلف مورد بحث فراوان بوده است. مطالعه ما ميزان ارتباط بين اندكس فعاليت بافت شناسي كبد HAI) Histologic Activity Index )بعنوان نتيجه بيوپسي كبد، با تستهاي فونكسيون كبد را در بيماران هپاتيت مزمن B در شهر كرمان را بعنوان هدف اصلي مورد بررسي قرار مي دهد. علاوه بر آن، بررسي شايعترين تظاهر باليني بيماري و ارتباط آن با HAI، بررسي ميزان HAI در زمان اولين تظاهر بيماري، بررسي ارتباط HAI با سن و جنس بيماران بعنوان اهداف فرعي مورد مطالعه قرار گرفته اند. اين يك مطالعه آينده نگر، مقطعي و تحليلي بود كه در طي آن 63 بيمار مبتلا به هپاتيت B مزمن در طي يك دوره يك ساله (در طول سال 1383 مطابق با مارچ 2004 تا مارچ 2005) مورد بررسي قرار گرفتند. از اين بيماران 39 نفر (61.9%) مرد و 24 نفر (38.1%) زن بودند كه متوسط سني آنها (± انحراف معيار) 30.84 سال (±12.22) بود. بيماراني كه بطور همزمان به هپاتيت C، سابقه مصرف زياد الكل، سابقه ابتلا به هپاتيت اتوايميون و هپاتيت دارويي مبتلا بودند از مطالعه حذف گرديدند. در همة بيماران بيوپسي كبد از طريق پوستي و از مسير ساب كوستال يا اينتركوستال انجام گرديد. تمامي نمونه ها توسط پاتولوژيست واحدي كه از نتايج آزمونهاي فونكسيون كبدي بيماران مطلع نبود ارزيابي و تفسير شد. نمونه ها بر طبق سيستم امتيازدهي Ishak-knodell ارزيابي و امتيازدهي گرديد و امتياز نهايي به عنوان اندكس فعاليت بافت شناسي كبد (HAI) درنظر گرفته شد. تستهاي فونكسيون كبدي (شامل ALT، AST، آلكان فسفاتاز، بيلي روبين، آلبومين سرم، PT و INR) در اين بيماران با فاصله اي حداكثر 7 روزه نسبت به بيوپسي كبد انجام شد. ارتباط بين HAI و هر يك از تست هاي فونكسيون كبد (و سن و جنس بيماران) مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج اين مطالعه نشان داد كه بين HAI با سن و جنس بيماران ارتباط معني داري وجود نداشت. 92% از بيماران ما بدون علامت و بطور تصادفي در طي آزمايشات روتين كشف شده بودند. بين HAI و تظاهر اوليه بيماري ارتباط معني داري وجود نداشت. بين HAI با هيچيك از تست هاي فونكسيون كبدي ارتباط معني داري وجود نداشت، درنتيجه هيچيك از اين تست ها نمي توانند شدت آسيب كبدي را به دقت بيوپسي كبد (HAI) تخمين بزنند. لذا توصيه مي شود در تمامي بيماران هپاتيت مزمن B، قبل از شروع درمان، جهت ارزيابي شدت آسيب كبدي بيوپسي كبد انجام شود.
كلمات كليدي: