مقايسه اثربخشي برنامه تعديل توجه، پاروكستين و تركيب آنها در درمان اختلال اضطراب اجتماعي

نويسنده: حسين خدمتگزار
استاد راهنما: بهروز بيرشك
استاد مشاور: علي اصغر اصغرنژاد، حسن عشايري
تاريخ دفاع: 1391/06/04
مدرك: دكتري تخصصي روان شناسي باليني
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: هدف اين پژوهش مقايسه اثر بخشي پاروكستين، برنامه تعديل توجه و تر كيب آنها د ر درمان اختلال اضطراب اجتماعي بود.
روش: تعداد 33 نفر بيمار مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي بر اساس ملاكهاي تشخيصي DSM-IV-TR در سه گروه به صورت تصادفي جايگزين شدند: 11 نفر در گروه درمان با پا روكستين، 11نفر درگر وه درمان به روش تعديل توجه و 11نفر در گروه تركيب درمان با پاروكستين و درمان به روش تعديل توجه. مداخله درماني به مدت 8 هفته (هفته اي يك جلسه) بود. پرسشنامه هراس اجتماعي (Social Phobia Inventory)، پرسشنامه افسردگي بك (Beck Depression Inventory)، پرسشنامه اضطراب بك (Beck Anxiety Inventory)، پرسشنامه سلامت عمومي (General Health Questionnaire) و مقياس ناتواني شيهان (Sheehan Disability Scale) قبل و بعد از مداخله درماني استفاده شد.. از تحليل كواريانس يك راهه(ANCOVA) جهت بررسي تاثير مداخله درماني وتفاوت بين گروهها استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-16 تحليل شد.
يافته ها: 28 بيمار همكاري خود را تاپايان پژوهش ادامه دادند. نتايج تحليل كواريانس(ANCOVA) نشان داد كه تفاوت معني دار در پس آزمون بين سه گروه در كاهش نشانه هاي اضطراب اجتماعي (01/ 0>p )، افسردگي (01/ 0> p )، اضطراب كلي (01/ 0> p ) ، افزايش سلامت عمومي (01/ 0> p )و عملكرد (05/ 0> p )وجود دارد. آزمون تعقيبي بن فرني نشان داد كه اثر بخشي درمان تركيبي بيشتر از اثربخشي درمان به روش تعديل توجه در همه پس آزمون‌ها است 01/ 0> pدرپس آزمون اضطراب اجتماعي، اضطراب كلي، سلامت عمومي و 05/ 0> pدر پس آزمون افسردگي و عملكرد. اما بين درمان با پاروكستين و درمان تركيبي تفاوت معني داري از نظر آماري در نمرات همه پس آزمون ها وجود نداشت (05/ 0< p )همينطور بين گروه پاروكستين و تعديل توجه در نمرات پس آزمون افسردگي (05 /0> p )، اضطراب كلي (05/ 0> p )، سلامت عمومي (05/ 0> p) وعملكرد (05/ 0> p )تفاوت معني داري وجود داشت. اما در پس آزمون اضطراب اجتماعي تفاوت معني داري وجود نداشت (05/ 0< p)
نتيجه:اثر بخشي درمان با پاروكستين بيشتر و گسترده تراز درمان به روش تعديل توجه در درمان اختلال اضطراب اجتماعي است. درمان تركيبي و درمان با پاروكستين اثر بخشي يكساني دارند.
كلمات كليدي: اختلال اضطراب اجتماعي، برنامه تعديل توجه، پاروكستين، هراس اجتماعي