عفونت با ويروس هپاتيت B و اقدامات پيشگيري بر عليه آن

نويسنده: نسرين بازرگان
استاد راهنما: مهرناز رسولي نژاد
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك: دكتراي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان
دانشگاه: پزشكي، ،
چكيده:
كلمات كليدي: