بررسي فراواني جهش ژن JAK2V617F در بيماران مبتلا به نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو غير CML

نويسنده: اكرم اصغري
استاد راهنما: علي شهرياري احمدي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري تخصصي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: هدف از اين مطالعه بررسي فراواني جهش ژن JAK2V617F در بيماران مبتلا به نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيوغير CML مي باشد.
راه و روش: اين مطالعه يك مطالعه مقطعي مي‌باشد.
در اين مطالعه،‌ 91 بيمار مبتلا به نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو غير CML مورد بررسي قرار گرفتند. در آناليز داده ها از نرم افزار Spss16 و از دستورChi- squre و Oneway anova استفاده شد.
نتايج: ميانگين سني بيماران 15.7±50.9 سال و Range سني آنها بين 84-15 سال بود. 36 (39.6%) نفر از بيماران مرد و55 (60.4%) نفر را زنان تشكيل مي‌دادند. از لحاظ فراواني نئوپلاسم‌هاي ميلوپروليفراتيو در اين مطالعه،‌ 43 بيمار مبتلا به پلي سيتمي ورا ، 40 بيمار به ترومبوزسيتوز اوليه و 8 بيمار مبتلا به ميلوفيبروز اوليه بودند. در اين مطالعه نشان داده شد كه فراواني موتاسيون JAK2V617F در بين بيماران مبتلا به پلي سيتمي ورا 76.7%، در ترومبوسيتوز اوليه 45% و در ميلوفيبروز اوليه 62.5% بود. همچنين در اين مطالعه نشان داده شد كه در بيماران پلي سيتمي ورا، سن بالاتر، تعداد WBC و Plt بيشتر، با فراواني موتاسيونJAK2V617F ارتباط معني داري دارد. (p<0.05)
بحث و نتيجه گيري: همانطور كه در اين مطالعه نشان داده شد،‌ فراواني موتاسيون ژن JAK2 V617F در بين بيماران مبتلا به نئوپلاسم‌هاي ميلوپروليفراتيواز فراواني بالايي برخوردار است. از اين رو مي‌توان از موتاسيون اين ژن در كنار ساير كرايترياهاي باليني و آزمايشگاهي در تشخيص نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو غير CML استفاده كرد.
در مقايسه يافته هاي دموگرافيك و آزمايشگاهي با موتاسيون JAK2 V617F در گروه پلي سيتمي ورا مشخص شد كه موتاسيون JAK2 V617F با سن بالاتر بيماران ارتباط معني داري دارد . .(P=0.04) در گروه داراي موتاسيون JAK2 V617F، ميانگين سني 17.7±58.5 سال و در گروه فاقد موتاسيون 14.2±43.3 سال بود. ميانگين Plt, WBC دربيمارانPV با موتاسيون JAK2 V617F بالاتر بوده و ارتباط معني داري مشاهده شد. به ترتيب: "p=0.008 و p=0.04 و در ساير گروهها اين ارتباط مشاهده نشد.
كلمات كليدي: