واكسيناسيون هپاتيت B

نويسنده: مهري شيرنژاد
استاد راهنما: فرامرز درخشان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/01/01
مدرك: دكترا دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه شهيد باهنر كرمان، پزشكي،
چكيده: مقدمه: در همه قسمتهاي دنيا هپاتيت ويروسي يكي از مشكلات اساسي بر سر راه سلامت جامعه است. عفونت ميتواند توسط هركدام از ويروسهاي هپاتيت A،B ،C ، D (عامل دلتا يك ويروس ناقص است) هپاتيت B non A- non ايجاد شود. هپاتيت B بر هر بخش از حرفه پزشكي تأثير ميگذارد و در اهميتش هيچگونه اغراقي صورت نگرفته است. اين عفونت ممكن است به سمت بيماريهاي كبدي از قبيل هپاتيت مزمن مخفي، هپاتيت مزمن فعال، سيروز و كارسينوماي كبد برود. عفونت مخفي خصوصاً اگر ابتلا در اوايل زندگي باشد شايع است. در يك بررسي آماري حدود 200 ميليون ناقل هپاتيت B در دنيا وجود دارد. احتمال ابتلاي به عفونت ويروسي هپاتيت B تقريباً 100% براي گروه پرخطر تا تقريباً 5% براي جمعيت عادي متفاوت است. در يك تخمين سالانه 200000 نفر از بالغين جوان به عفونت مبتلا مي شوند 1.4 از بيماران جانديس پيدا مي كنند و بطور متوسط 250 نفر بعلت بيماري با سير برق آساي آن ميميرند 4000 نفر از سيروز ناشي از هپاتيت B و بيش از 800 نفر بعلت سرطان كبد ناشي از هپاتيت B جان خود را از دست ميدهند.
با توجه به آمارهاي فوق در مي يابيم كه هپاتيت ويروسي B يكي از مهمترين و احتمالاً پرعارضه ترين بيماريهاي عفوني مي باشد. كه هنوز دنيا با آن درگير است و شايد هپاتيت ويروسي B مهمترين بيماري عفوني باشد كه هنوز در كشورهاي پيشرفتة جهان به ميزان قابل توجهي وجود دارد و در سالهاي اخير اقدامات سريعي جهت كنترل آن برداشته شده است.
لذا درميابيم كه شناخت عفونت هپاتيت ويروسي، طرق ابتلاي به آن و خصوصاً يافتن راههاي قابل اطمينان پيشگيري از آن از ضروريات طب به شمار مي آيد. در اين مجموعه گردآوري، سعي شده است بطور مختصر بيماري عفوني هپاتيت B و عموماً مسئله پيشگيري از آن و مسئله مهم واكسيناسيون مورد بررسي قرار گيرد.
خلاصه و نتيجه: هپاتيت حاد ويروسي عفونت عمومي است كه بطور مشخص كبد را مورد حمله قرار ميدهد. عفونت مي تواند توسط هريك از ويروسهاي A و B و D و هپاتيت non-B و non-A منتقل شود. راه اصلي انتشار ويروس هپاتيت B از راه پوستي است معهذا در بسياري از بيماران هپاتيت B نشانه اي از تزريق قبل در دست نيست. احتمال اين امر ار كه راههاي ديگر انتقال ممكنست وجود داشته باشد را بيشتر مي كند. وجود بيش از 20 ميليون ناقلين مزمن HBsAg در دنيا مخزن اصلي هپاتيت B براي انسان محسوب مي شود. عفونت HBV بخصوص در حرفة پزشكي از اهميت ويژه اي برخوردار است. جدا كردن معمولي دهندگان خون واجد HBsAg و از بين بردن منابع خوني تجاري رويداد هپاتيت B را بعد از انتقال خون فوق العاده كاهش داده است ولي هنوز هپاتيت بعد انتقال خون يك دشواري پزشكي مهمي بشمار مي رود.
فراورده هاي خوني كه خطر پديد مي آورد شامل خون كامل، گويچه هاي سرخ فشرده، پلاكت و پلاسما مي باشد. فرآورده هايي كه انتقال آنها خطري ندارد. آلبومين انساني و گلوبولين فرم ايمن و فوق ايمن مي باشد. عفونت HBV بيماري است كه گاهي موارد عوارض خطرناكي بدنبال دارد يا اينكه به صورت مزمن در بيايد. خطرناكترين عارضة هپاتيت ويروسي، هپاتيت ناگهاني و شديد (نكروز يكپارچة كبد) مي باشد بعد از بيماري HBV حاد قريب 10% بيماران تا مدت 6 ماه HBsAg مثبت باقي مي مانند. در اغلب اين بيماران در چند سال بعد آنتي ژن جاري خون ناپديد مي گردد ولي عده اي به صورت ناقلين مزمن HBsAg باقي مي مانند. شيوع اسپوراديك هپاتيت ويروسي حاد در بين كاركنان بانك خون تكنسين هاي آزمايشگاهي، پرستاران، پزشكان و دندانپزشكان گزارش شده است. ناقلين HBsAg بدون علائم ظاهري بزرگترين خطر براي كاركنان سالم محسوب ميگردند. با توجه به موارد فوق، درميابيم كه بيماري هپاتيت B ازنظر نحوة انتقال، شيوع و عوارض بعدي آن از اهميت خاصي برخوردار است و راههاي قطعي پيشگيري از آن ميتواند جنبة حياتي داشته باشد كه واكسيناسيون در اين امر بيشترين نقش مؤثر را دارد.
واكسن هپاتيت B كه در حال حاضر در دسترس ميباشد از آنتي ژن سطحي پروتئين پوشانندة ويروس استفاده شده است. اين واكسن مطمئن و از درجة ايمني زائي زيادي (95-80%) برخوردار است. تاكنون عارضة قابل توجهي از آن گزارش نشده است.
استفاده از واكسن HBV ميتواند نقش مؤثري در كنترل بيماري HBV داشته و از مورتاليته و موربيديته بدنبالة اين بيماري بكاهد.
كلمات كليدي: