تعيين عيار Anti-HBs در سرم كودكان 1 تا 5/4 ساله كرماني كه سه نوبت واكسن هپاتيت B نوع recombinant را دريافت كرده اند

نويسنده: كاووس كفاشان
استاد راهنما: محمدحسين داعي پاريزي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي كودكان
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: اكنون كه واكسن هپاتيت B نوع Recombinant (با نام تجاري Heberbiovac HB ساخت كوبا) به صورت همگاني از بدو تولد در كشور ما تزريق مي شود (نوبت دوم در1.5و سوم در 9 ماهگي) و مطالعه انتشار يافته اي تاكنون در مورد اثر آنتي ژنيك و ميزان مصونيت حاصل از واكسن هپاتيت B در شرايط كشور ما وجود ندارد، به منظور مشخص شدن ميزان ايمني حاصل از اين واكسن بعد از سه نوبت تزريق و اطمينان از ايجاد ايمني استاندارد به ميزان بيش از 90%، انجام اين تحقيق لازم بنظر رسيد.
براي تعيين ايمني حاصل از واكسن هپاتيت B نوع Recombinant و ارتباط عيار آنتي بادي حاصل با جنس و زمان گذشته از آخرين تزريق واكسن، 150 كودك كه از متولدين سال 72 لغايت سال 76 بودند، در شهر كرمان مورد مطالعه قرار گرفتند. بعد از نمونه گيري از خون آنان، عيار anti-HBs سرم در آزمايشگاه سازمان انتقال خون به روش ELISA تعيين گرديد و نتايج حاصله مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
نتايج اين مطالعه به شرح زير است: ميزان ايمني ايجاد شده توسط اين واكسن در اين گروه سني در شهر كرمان 90.7% مي باشد كه با توجه به بررسيهاي انجام شده در نقاط ديگر دنيا (95%- 90%) نتيجه قابل قبولي است. در اين بررسي ميزان ايمني حاصل از واكسن در پسران بالاتر از دختران به دست آمد. در حاليكه در مطالعات انجام شده در ساير نقاط اين امر برعكس گزارش شده است. بدون شك به منظور مشخص شدن عيار anti-HBs در سرم افراد واكسينه شده و مشخص نمودن ميزان ايمن بخشي واكسن هپاتيت B نوع Recombinant كه اكنون به صورت همگاني از بدو تولد به نوزادان در كشور ما تزريق مي شود، بررسيهاي ديگري نيز در ساير نقاط كشور لازم بنظر مي رسد.
كلمات كليدي: