بررسي اثربخشي كپسول Femicomfort در رفع علايم بيماران PMS

نويسنده: نفيسه صاعدي
استاد راهنما: لادن كاشاني، شاهين آخوندزاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/04/01
مدرك: دكتري عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: سندرم پيش از قاعدگي (PMS) يكي از شايعترين مشكلات سلامتي در ميان خانمهاي سنين باروري است كه حدود 40-20% از خانمهاي سنين باروري را درگير ميكند.
اختلالات ديسفوريك پيش از قاعدگي(PMDD) يك زيرگروه شديد از PMS است كه حدود 8-3% از خانمهاي سنين باروري را درگير ميكند. اين اختلال توسط تغيير شديد خلق و رفتار مشخص ميشود. مشخصه PMDD بروز اين اختلالات با فاز لوتئال ميباشد. مطالعه پيش رو به هدف بررسي اثر درماني كپسول Femicomfort در درمان سندرم پيش از قاعدگي است.
اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني دو سو كور است و بر روي مراجعه كنندگان به بيمارستان رواني روزبه و بيمارستان زنان آرش انجام شد. تشخيص اين اختلال بر اساس معيارهاي هاميلتون كه توسط دو پرسشنامه‌ي Depression Rating Scale) (Daily symptom Raiting scale), (Hamilton سنجيده شده است انجام شد. قبل از شروع دوره درماني بيماران دو سيكل متوالي جهت بررسي علايم و صحت تشخيص توسط معيارهاي هاميلتون در ميانه‌ي سيكل مورد بررسي قرار گرفتند. سپس بيماران به صورت تصادفي در دو گروه تحت درمان قرار گرفتند كه يك گروه تحت درمان با كپسول Femicomfort و گروه ديگر تحت درمان دارونما قرار گرفتند دوز دارو 15 ميلي‌گرم روزانه داده شد. و در سيكلهاي 3 و4 علاوه بر بررسي علايم باليني، بررسي از نظر عوارض دارويي انجام شد.
مقايسه دو گروه در پايان ماه چهارم نشان داد كه تفاوت معناداري در بهبود علايم PMS بين دو گروه 0.001) p<) وجود داشت كه نشان دهنده‌ي اثربخشي كپسول Femicomfortدر درمان علايم PMS ميباشد.
بررسي عوارض جانبي دارو در بين دو گروه تنها تغييرات مختصر اشتها، خواب آلودگي، تهوع، سردرد، استفراغ و سرگيجه گزارش شد كه تفاوت معناداري بين دو گروه وجود نداشت.
نتايج مطالعه‌ي ما در راستاي اثربخشي كپسول Femicomfort در درمان PMS نشان داد كه اين دارو نسبت به دارونما اثربخشي واضحي دارشته و با توجه به عوارض جانبي ناچيز ميتواند به عنوان درمان مناسبي جهت درمان PMS مورد استفاده قرار گيرد.
كلمات كليدي: