بررسي شيوع سايبربولينگ در ميان دانش آموزان دو دبيرستان در شهر تهران در سال1389

نويسنده: سميرا باقري وند
استاد راهنما: كاربخش
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري حرفه اي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، ،
چكيده: چكيده: افزايش دسترسي به اينترنت و تلفن همراه شخصي در ميان نوجوانان منجر به بروز معضلات جديدي از جمله خشونت از طريق اين گونه وسايل ارتباط جمعي شده است، كه به آن سايبر بولينگ مي‌گويند. هدف ما تعيين شيوع سايبربولينگ ، در ميان دانش آموزان دو دبيرستان در شهر تهران مي‌باشد و در صورتي كه شيوع اين متغير بالا باشد، مطالعات بعدي مي‌تواند در طراحي دقيق تر مداخلات پيشگيري كمك كرده و مطالعات دقيق تري به طور اختصاصي به بررسي اين معضل بپردازد.
روش كار: يك پرسشنامه‌ي ساختارمند طراحي شده بر اساس منابع معتبر و همكاران تحقيق طراحي و ابتدا بر روي 20 دانش آموز مقطع دبيرستان (غيراز مناطق مذكور) پايلوت شد و اشكالات آن برطرف شد. سپس پرسشنامه به دانش آموزان دو دبيرستان تهران (يكي دخترانه ويكي پسرانه) ارائه شدند. پس از توضيح كلي راجع به اهداف طرح، از دانش آموزان در خواست شد پرسشنامه را تكميل كنند. پرسشنامه ها بدون نام بوده وشركت افراد در اين طرح كاملا داوطلبانه بود. درابتداي پرسشنامه سوالات كلي راجع به سن و مقطع تحصيلي پرسيده شده و در ادامه در پرسش هاي مختلفي راجع به استفاده از اينترنت و تلفن همراه و تجربه اقدام به خشونت از اين راها پرسيده شد. براي ورود داده ها و تجزيه و تحليل آنها از نرم افزارspss استفاده شد.
يافته ها: از ميان 385 دانش آموز 48.3% از آنها دختر بودند. ميانگين سني1.3±17.3بود. از دانش آموزان 60.6 % حداقل يكبار در هفته از اينترنت استفاده مي‌كردند، و 89.1% از آنها تلفن همراه شخصي داشتند، و نيز 44.7% از آنها حداقل يكبار تجربه سايبربولينگ را طي 3 ماه اخير داشته‌اند، (پسر/دختر=58.6%به 31.4% با (p.v<0.001).
دريافت پيام كوتاه از طريق موبايل و چت كردن مهمترين روش‌هايي بودند كه دانش آموزان از آن طريق مورد سايبر بولينگ واقع شدند. در ميان دانش آموزان مورد بررسي در اين مطالعه 6.1% اقدام به سايبر بولينگ را حداقل 1 بار در طول طي 3 ماه اخير داشته‌اند، (پسر/دختر=47.7%به 13.7% با (p.v<0.001). از طرفي 62 دانش آموزي كه اقدام به سايبر بولينگ كرده‌اند خود نيز تجربه مورد سايبر بولينگ واقع شدن را داشته‌اند. قربانيان سايبر بولينگ بيشتر پسر بودند (83.9%).
نتيجه گيري: گرچه اين يافته‌ها نياز به تكرار و تحقيقات بيشتري دارد، اما يافته برجسته كه در اين ميان وجود دارد، شيوع سايبربولينگ به ويژه در ميان نوجوانان پسر مي‌باشد. مداخلات آموزشي در اين زمينه در سطح مدارس خانواده ها در خصوص اهميت اين موضوع بر سلامت جسمي و رواني دانش آموزان و راههاي پيشگيري از آن توصيه مي‌شود.
كلمات كليدي: سايبربولينگ، دانش آموزان دبيرستان، وسايل الكترونيكي، موبايل، خشونت