بررسي شيوع رفتارهاي تحكم آميز در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستان تكاب در سال 1389

نويسنده: سپيده عباسيان
استاد راهنما: كاربخش
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري حرفه اي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: Bullyingيك مشكل قديمي در مدارس است و شامل يك سري اعمال و رفتارهاي تهاجمي مكرر و طولاني مدت است كه توسط يك يا چند دانش آموز در برابر دانش آموز ديگر انجام مي¬شود و در آن يك عدم تناسب از نظر قدرت وجود دارد يعني فرد انجام دهنده بايد قويتر از قرباني باشد. Bullying ممكن است به صورت فيزيكي، كلامي و يا عاطفي باشد.
هدف مطالعه : هدف اين مطالعه تعيين شيوع رفتارهاي تحكم آميز عاطفي و كلامي و جسمي در ميان دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستان تكاب در سال 1389 و تعيين فاكتورهاي خطر مرتبط با آن مي باشد.
روش مطالعه: اين مطالعه به صورت مقطعي انجام شد. نمونه‌اي با حجم 369 از دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستان تكاب به صورت تصادفي انتخاب شد. اهداف مورد نظر در قالب يك پرسش نامه در اختيار دانش آموزان قرار گرفت تا در صورت تمايل آن را پر كنند. داده ها جمع آوري و با استفاده از نرم افزار spss تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين سن پاسخ دهندگان 16 سال بود. 37.7٪ پاسخ دهندگان كلاس اول، 32.2% كلاس دوم و 30.1% كلاس سوم بودند. در يك سال اخير حدودا 72.6 درصد دانش آموزان حداقل مورد يكي از انواع رفتارهاي تحكم آميز عاطفي قرار گرفته و 51.2 درصد حداقل يكي از اين رفتارها را انجام داده‌اند. 82.1 درصد دانش آموزان حداقل يك مورد از رفتارهاي تحكم آميز كلامي روي آنها اعمال شده و 62.6 درصد تجربه انجام حداقل يكي از اين رفتارها را داشته‌اند. در رابطه با رفتارهاي تحكم آميز فيزيكي نيز 69.9 درصد از كل دانش آموزان مورد حداقل يكي از اين رفتارها قرار گرفته‌اند و 47.4 درصد نيز حداقل يكي از اين رفتارها را انجام داده‌اند. حدود 92.4 درصد دانش آموزان قرباني حداقل يكي از انواع رفتارهاي تحكم آميز شده بودند و 78.9 درصد حداقل يك مورد از اين رفتارها را انجام داده بودند. ميانگين سن در گروهي كه حداقل يكي از اين رفتارها را داشته‌اند كمتر از گروهي بود كه هيچكدام از اين رفتارها را نداشته‌اند. همچنين تجربه قرباني اين رفتارها شدن در بين دانش آموزان كلاس اول بيشتر و در بين دانش آموزان كلاس سوم كمتر از بقيه بود. در ميان متغيرهاي ديگر فقط انجام بازيهاي كامپيوتري با انجام رفتارهاي تحكم آميز جسمي ارتباط معني داري داشت به اين صورت كه انجام اين رفتارها در گروهي كه هرگز بازي كامپيوتري انجام نداده بودند بيشتر از بقيه بود.
بحث: شيوع بالاي Bullying و ارتباط آن با سن و پايه تحصيلي نتايج اصلي است كه از اين مطالعه به دست آمد. اقدامات پيشگيرانه براي كاهش اين پديده با توجه بيشتر به گروه هاي خطر توصيه مي‌شود.
كلمات كليدي: خشونت، مدرسه، دانش آموز، bullying