بررسي عوارض ناشي از ليد و ژنراتور Implantable Cardioverter Defibrillator در بيماران مركز قلب تهران از سال 1381 تا پايان سال 1388

نويسنده: نادر صوفي زاده
استاد راهنما: احمد يميني شريف
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/01/30
مدرك: دكتراي فوق تخصصي قلب و عروق
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: پيشينه و اهداف: افزايش روز افزون به كارگيري از دفيبريلاتور كاشتني قلب (ICD) در درمان بيماران به منزله افزايش ميزان عوارض ناشي از آن نيز هست. اين مطالعه با هدف ارزيابي ميزان عوارض ناشي از ژنراتور و ليدهاي ICD طي دوره پيگيري بيماران طراحي شده است.
روش اجرا: در اين مطالعه از بين 385 بيمار متوالي كه از سال 1381 تا پايان سال 1388 در مركز قلب تهران براي آنها ICD نصب شده بود و دست كم داراي 3 بار پيگيري و آناليز دستگاه بودند، 255 بيمار مورد بررسي قرار گرفتند. ميانگين سني بيماران 50/ 13 ± 57/ 62 سال بود و 196 بيمار (9/ 76%) مرد بودند. داده هاي عمومي و فردي بيماران به همراه اطلاعات مربوط به دستگاه و در صورت وجود، اطلاعات مربوط به عوارض دستگاه براي بيماران ثبت شد.
نتايج:عوارض منجر به تغيير دستگاه و مداخله جراحي در 38 بيمار (9/ 14%) ديده شد. ميزان عوارض مربوط به ژنراتور 13/ 3% بود. مهمترين علت تعويض ليد در بيماران شكستگي بود (17 مورد از كل 53 مورد عوارض مربوط به ليد، (2/ 30%). هيچ تفاوت معني داري بين نوع دستگاه ها از نظر بروز عوارض وجود نداشت، با اين همه ميزان بروز عوارض در ليد Sprint Fidelis از نظر عددي بيشتر از ليدهاي ديگر بود. سن و جنس نيز هيچ اثر معني داري روي عوارض نداشتند.
نتيجه گيري: ميزان عوارض ناشي از ICD، به ويژه عوارض مربوط به ليدها، كه منجر به تعويض دستگاه و انجام جراحي شد از ديدگاه باليني قابل توجه بوده و نياز به اقدامات پيشگيرانه و اصلاحات بيشتر در كاشت دستگاه است.
كلمات كليدي: Implantable Cardioverter Defibrillator; Generator Depletion; Lead Failure; Complication