بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دندانپزشكان داراي مطب شهر كرمان درباره بيماري هپاتيت B در سال 1383

نويسنده: غلامرضا شيباني
استاد راهنما: شهلا كاكوئي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكترا دكتراي دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، دندانپزشكي،
چكيده: هدف: مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي و مقطعي بود كه جهت بررسي ميزان آگاهي و عملكرد در مورد بيماري هپاتيت B روي دندانپزشكان شاغل در مطب شهر كرمان صورت گرفت.
مواد و روشها: پرسشنامه توسط پژوهشگر تهيه و پس از تعيين روايي و پايايي به تعداد 140 نسخه توزيع گرديد. 103 نفز از دندانپزشكان در اين مطالعه شركت داشتند. داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: اين مطالعه نشان داد كه دندانپزشكان شركت كننده در اين پژوهش از آگاهي خوبي در زمينه هپاتيت B برخوردار بودند و ميانگين نمره آگاهي 44/5 (از 7 امتياز) بود. بطور كلي دندانپزشكان مورد مطالعه به 78 درصد از سؤالات آگاهي پاسخ صحيح دادند. عملكرد دندانپزشكان مورد مطالعه به شرح ذيل مي باشد. 2/90 درصد از افراد واكسيناسيون كامل بر عليه هپاتيت B را انجام داده بودند ولي فقط 6/43 درصد از آنان تيتر آنتي بادي را اندازه گيري كرده بودند. درضمن، دندانپزشكان با سن بالاي 40 سال و سابقه كار بيش از 10 سال و ساعات كاري بيش از 30 ساعت در هفته عملكرد بهتري را در رابطه با اندازه گيري تيتر آنتي بادي نشان دادند (p<0.05). دندانپزشكان عمومي در زمينه واكسيناسيون كامل عليه HBV از دندانپزشكان متخصص عملكرد بهتري داشتند (p<0.05).
نتيجه گيري: در اين مطالعه آگاهي و عملكرد دندانپزشكان خوب بوده است. در موضوعاتي مثل اندازه گيري تيترآنتي بادي، كنترل عفونت و استريليزاسيون بهتر است در دوران تحصيل و دوره هاي بازآموزي تأكيد بيشتري صورت گيرد.
كلمات كليدي: آگاهي، عملكرد، هپاتيت B، دندانپزشك