بررسي هزينه اثر بخشي مداخلات مرحله پيش حذف و حذف برنامه كشوري مالاريا در ايران

نويسنده: رضايي همامي
استاد راهنما: سيد رضا مجدزاده، علي اكبري ساري، احمد رئيسي
استاد مشاور: حسن وطن دوست
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: تخصص اپيدميولوژي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، بهداشت،
چكيده: مقدمه: در حال حاضر مالاريا به صورت پراكنده در سه استان جنوب شرقي كشور وجود دارد و ايران در فاز پيش حذف به سر مي‌برد. هدف از مطالعه حاضر برآورد هزينه اثر بخشي راهبردهاي مختلف مقابله با مالاريا در فاز پيش حذف وحذف مي‌باشد.
مواد ورشها: با استفاده از مستندات و نظريات كارشناسان هزينه اجرا هريك از مداخلات در سطح متناسب با مداخله برآورد شد. تاثير هريك از مداخلات با استفاده از شواهد مستند موجود و نظرات كارشناسان برآورد شد. با استفاده از برآورد نقطه‌اي و توزيع هريك از متغيرها با روش مونت كارلو حساسيت اقدامات سنجيده شد.
نتايج: هزينه اثربخش‌ترين مداخلات به ترتيب راه اندازي نظام هشدار زودرس، پشه بند آغشته به سم، لاروكشي، تشخيص و درمان كمتر از 24 ساعت، سمپاشي ابقايي، وپروفيلاكسي به دست آمد. در خصوص راه اندازي پست هاي مرزي شواهد اثربخشي پيدا نشد.
نتيجه گيري:با توجه به افزايش چشمگير هزينه اثربخشي با كم شدن بروز مالاريا و بي ثباتي مقدار اثر هريك از مداخلات، ميزان هزينه هريك از مداخلات و ملاحظات تكنيكي نقش مهتري در انتخاب مداخله ايفا مي كند. راه اندازي نظام هشدار زودرس علاوه بر وجود توصيه هاي فني به انجام آن در مرحله حذف از هزينه اثر بخشي بالايي برخوردار است. رسيدن به حذف مالاريا هدف پرهزينه‌اي است كه با پيامد متعارف هزينه اثربخشي عملياتي گران محسوب مي‌شود لذا لازم است كه با نگاهي كل گرا به پيامد هاي آن نگريسته شود.
كلمات كليدي: مالاريا، حذف، مداخله، ايران، هزينه اثربخشي، نظام هشدارزودرس مالاريا، سمپاشي ابقايي، پشه بند آغشته به سم، پروفيلاكسي بيماران