مقايسه گلوكز خون مادر به دنبال تزريق بتامتازون در حاملگي هاي تك قلو و دو قلو

نويسنده: فاطمه عبداللهي بيرون
استاد راهنما: مليحه مروجي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي تخصصي جراحي زنان و زايمان
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه و هدف:با توجه به اهميت بالاي سلامت مادر و نوزاد توجه به دوران بارداري و تاثير عوامل موثر در سلامت مادر و جنين در اين دوران از اهميت خاصي برخوردار هستند. بسياري از حياتي ترين اعضاي جنين در هفته‌هاي آخر بارداري رشد تكاملي خود را طي مي‌كنند كه از مهمترين آنها مي‌توان به رشد و رسيدگي ريه جنين اشاره كرد. در بسياري از موارد مشاهده ريسك بالا در حاملگي هاي پره ترم به منظور تسريع رسيدگي رشد ريه جنين از استروئيد درماني استفاده مي‌شود.
روش كار:در اين مطالعه از بتامتازون نوع LA در دو دوز به عنوان استروئيد براي رسيدگي ريه نوزاد بهره برده شده است. اين دارو به مادران باردار 28 تا 36 هفته در حاملگي هاي تك قلو و دوقلو بصورت وريدي ترزيق مي‌شود و ميزان قند خون اين مادران در 8 ساعت پس از تزريق بتامتازون،‌ ناشتاي روز اول و دوم و هفتم توسط تست قند خون آزمايشگاهي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. داده هاي بدست آمده با استفاده از روش‌هاي آماري مورد تحليل قرار گرفته و ميزان افزايش قند خون مادر در اثر تزريق بتامتازون در حاملگي‌هاي تك قلو و دوقلو با يكديگر مقايسه مي‌شوند.
نتايج: 25 دوقلو و 30 تك قلو مورد آزمايش قرار گرفته‌اند كه تفاوتي در ميانگين سن حاملگي و سن مادر نداشته‌اند. ميانگين قند خون مادران با حاملگي دوقلو 8 ساعت پس از تزريق 136 است و ميانگين قند خون مادران با حاملگي تك قلو 8 ساعت پس از تزريق 114.63 mg/dl است. ميانگين قند خون ناشتاي روز اول پس از تزريق براي دوقلو ها 28/114 در مقابل 100.4 mg/dl براي تك قلوها،‌ ميانگين قند خون ناشتاي روز دوم پس از تزريق براي دو قلوها 103.64 mg/dl در برابر 91.97 mg/dl براي تك قلوها و ميانگين قند خون ناشتاي روز هفتم پس از تزريق براي دو قلوها معادل 83.28 mg/dl در برابر 82.63 mg/dl است.
بحث: با توجه به نتايج بدست آمده پر واضح است كه استروئيد درماني در زنان حامله‌ي با خطر زايمان زودرس جهت رسيدگي جنين ارزشمند بوده و منجر به افزايش قند خون مادر مي‌شود. تغييرات قند خون مادران 8 ساعت پس از تزريق، ناشتاي روز اول، ناشتاي روز دوم پس از تزريق بتامتازون در دوقلوها به طور واضح بالاتر از تك قلوها است.
كلمات كليدي: رسيدگي ريه، گلوكز خون، بتامتازون، زايمان زودرس