هپاتيت مزمن فعال

نويسنده: فاطمه صوراسرافيل
استاد راهنما: فرامرز درخشان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، پزشكي،
چكيده: هپاتيت B يكي از مشكلات بزرگ پزشكي جهان امروز مي باشد و رقم آلودگي 200 ميليون نفر در سطح جهان به اين ويروس مويد عظمت اين گرفتاري و مشكل فرداي جهان پزشكي است كه بينش بيشتري نسبت به اين كسالت خواهند داشت مي باشد. آلودگي در كشورهاي آسيايي و افريقايي بالاتر از كشورهاي امريكا و اروپاي غربي مي باشد. ايران بطور متوسط ناقل سالم در گروه كشورهاي با آلودگي متوسط قرار مي گيرد. در كشور ايران نيز تفاوتهايي در نقاط مختلف كشور ديده مي شود كه كمترين آلودگي در ميان اهداكنندگان خون در شيراز 1.9 درصد و بيشترين ميزان در زاهدان 5/5 درصد ديده شده است. ميزان آلودگي در كرمان 3.4 درصد گزارش شده است. هپاتيت ويروسي نوع B مي تواند در مسير خود بيماري خطرناك و مهمي را باعث شود كه هپاتيت مزمن فعال يا chronic active hepatitis نام دارد.
اين بيماري با اتيولوژي مختلف مي تواند منجر به سيروزكبدي شود. اين مطلب بيان كننده اين است كه تشخيص بموقع هپاتيت مزمن فعال اهميت بسزايي دارد. علي رغم چنين پي آمد خطيري كه بدنبال هپاتيت مزمن فعال وجود دارد هنوز بسياري از جنبه هاي اتيولوژيك و پاتولوژيك و حتي درمان صحيح آن ناشناخته مانده و پيشگيري و درمان آن را غيرممكن ساخته است. بنابراين براي جلوگيري از بروز سيروزكبدي، لازم است كه اطلاعات و دانش كافي نسبت به اتيولوژي، پاتولوژي، پاتوژنز و درمان مناسب هپاتيت مزمن فعال داشته باشيم و هنوز بايد تحقيقات و مطالعات بسياري در زمينه اين بيماري مهم انجام پذيرد و نكات مبهم بسياري روشن شود. نوشته زير نگاهي اجمالي وارد بر بيماري هپاتيت مزمن فعال كه به عنوان پايان نامه تحصيلي دوره دكتراي پزشكي تقرير و تحرير شده است. در اين متن سعي شده كه با استفاده از منابع موجود، جنبه هاي اتيولوژيك بيماري، تظاهرات پاتولوژيك، تشخيص، پيش آگهي و طريقه درمان صحيح آن تا جائيكه پيشرفت علم پزشكي اجازه دسترسي به آنها را فراهم آورده است مورد بحث قرار ميگيرد.
كلمات كليدي: