مقايسه اثر آسپيرين، پلاويكس و تركيب آنها در بقاء فلپ پوستي راندوم در رت

نويسنده: فرخ كامران خواجوي
استاد راهنما: نور احمد لطيفي
استاد مشاور: محمد جواد فاطمي
تاريخ دفاع: 1392/07/01
مدرك: دكتراي فوق تخصصي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:در اين مطالعه اثر آسپيرين و پلاويكس بر فلپ پوستي رندوم در رت بررسي و با هم مقايسه شد، هم چنين اثر تركيب دو دارو هم مورد بررسي قرار گرفت.
روش كار:ابتدا در تمام رت ها فلپ هاي cm11×3 ايجاد شد سپس در يك گروه روزانه mg/kg100 آسپيرين خوراكي، در گروه ديگر پلاويكس mg/kg25، در يك گروه آسپيرين به علاوهء پلاويكس به مدت يك هفته استفاده شد و يك گروه به عنوان كنترل بود. پس از 7 روز سطح فلپ تحت اندازه گيري و محاسبات مورفولوژي قرار گرفت.
نتايج: ميانگين سطح زنده فلپ پوستي راندوم در گروه كنترل mean±SD) 4/76±19/26 )سانتي متر مربع و در گروه آسپيرين 12/ 2±92/ 17 سانتي متر، در گروه پلاويكس 07/ 5±06/ 19 سانتي متر مربع و در گروه تركيبي 99/ 2±38/ 17 سانتي متر مربع بود. مقايسه اختلاف ميانگين بين گروه ها نشان داد كه اختلاف آماري معناداري بين گروه هاي مطالعه با گروه كنترل وجود نداشت (p>0.05).
بحث:در اين مطالعه مصرف آسپيرين، پلاويكس و تركيب آنها تاثير قابل توجهي بر بقاي فلپ پوستي راندوم نداشت.
كلمات كليدي: