بررسي اندازه و فانكشن دهليز چپ در بيماران قبل وبعد از ابليشن فيبريلاسيون دهليزي

نويسنده: معصومه آذري جعفري
استاد راهنما: نيلوفر سميعي
استاد مشاور: مجيد حق جو
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتري تخصصي قلب وعروق
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: بيان مسئله:ايران به عنوان كشوري در حال توسعه، دوره گذر اپيدميولوژيك بيماري‌هاي خود را تجربه كرده و در اين زمينه بار بيماري‌هاي‌ مختلفي را تحمل مي‌كند. اين گذر اپيدميولوژيك و دموگرافيك كه در ايران در حال رخ دادن است، تاثير قابل‌توجهي بر الگوي موربيدتي و مورتاليتي بيماري‌ها در آينده نزديك و دور خواهد داشت، خصوصا آنكه ظهور بيماري‌هاي مزمن غيرواگيردار و مشكلات سلامتي ناشي از پير شدن جمعيت آن را تحت تاثير قرار خواهند داد. در اين ميان، بيماريهاي قلبي و عروقي يكي از مهمترين مشكلات عمده سلامتي در ايران و جهان محسوب مي‌شود.
بيماري هاي قلبي عروقي مهم‌ترين علت مرگ و مير در جوامع صنعتي و يكي از علل اصلي مرگ در كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. در ايران بر اساس مطالعه بار بيماري‌ها، اين بيماري بيشترين بار بيماري را به خود اختصاص داده است (1و2). بنا به گزارش سازمان بهداشت جهاني برآورد مي‌شود كه در جهان سالانه 7/ 16 ميليون مرگ (2/ 29% از كليه مرگ ها در سراسر جهان) ناشي از ابتلا به اين بيماريها باشد (3). با توجه به گستردگي و اهميت اشاره شده، در سطوح مختلف پيشگيري، تلاش مي‌گردد تا از مرگ و مير و ازكارافتادگي ناشي از اين بيماري‌ها كاسته شود. به موازات تلاش در خصوص تغيير شيوه ناصحيح زندگي و الگوي سالم زندگي (تغذيه سالم، فعاليت مناسب، غربالگري منظم عوامل خطر و درمان صحيح و بموقع جهت جلوگيري از ابتلا به بيماري)، همواره تلاش مي‌گردد تا بواسطه شناخت عوامل پيشگويي كننده خطر، افراد در معرض خطر بيشتر، شناسايي و با اقدامات بموقع از آسيب و از كارافتادگي بيشتر در ايشان جلوگيري گردد.
با وجود آنكه شايعترين اختلالات قلبي و عروقي بيماريهاي ايسكميك قلب مي‌باشند، آريتمي‌هاي قلبي چه به عنوان عوارض ناشي از بيماري‌هاي ايسكميك قلب و يا به صورت يك بيماري اوليه مورد توجه پزشكان و متخصصان قرار گرفته و به عنوان يكي از موضوعات مهم تشخيصي، درماني و تحقيقاتي مطرح مي باشد.
فيبريلاسيون دهليزي (AF) شايعترين آريتمي قلبي و نيازمند انجام اقدامات درماني است. Ablation كانونهاي اكتوپيك در سالهاي اخير مورد توجه متخصصين قرار گرفته و در ابتدا محدود به درمان AF در بيماران مقاوم يا Intolerant به درمان دارويي محدود بهablation فانكشن به همراه قرار دادن پيس ميكر بود. ولي در ده سال گذشته براي از بين بردن اغلب كانونهاي اكتوپيك استفاده مي‌شود.
عموما دو استـــراتژي بــراي ablation كانونهاي اكتوپيك در AF به كار ميرود:
روش اول عبارت است از ( pulmonary vein isolation (PVI كه در اطراف ostium هر وريد ريوي انجام ميشود تا بلوك هدايت در LA-PV border انجام شود. هدف اين روش ايزولاسيون الكتريكي هر PV مي باشد تا از رسيدنtrigger هاي وريد پولمونر به دهليز چپ و تداوم AF جلوگيري شود. در خلال اين پروسيجر حداقل دو كاتتر از روش trans-septal در LA جا داده ميشود تاmapping الكتريكي وablation در اطراف ostiaوريد پولمونر انجام شود. روش دوم(circumferential LA catheter ablation (LACA يا substrate based ablation ميباشد كه از خطوط ablation آناتوميك در اطراف وريدهاي پولمونر استفاده ميكند. معمولا بلوك هدايت بين LA و وريدهاي پولمونر ارزيابي نمي‌شود و غالبا زمان طولاني تر و تعــداد بيشــتر ضـــايعات مورد نياز مي‌باشد و تنها يك كاتتر trans-septal در LA جهت الكترواناتوميك و قرار داده ميشود. علاوه بر ablation در اطراف وريدهاي پولمونر، خطوط ablation ديگري در LA roof بين وريدهاي پولمونر فوقاني و از وريد پولمونر تحتاني چپ به دريچه ميترال ايجاد ميشود.
هر روشي كه جهت درمان آريتمي AF انجام شود مي‌بايست بتواند بر روي عملكرد دهليز چپ تاثير داشته باشد، ليكن تشخيص اين كه آيا كاهش در فانكشن LA با عود AF پس از RFCA، به دليل تداوم AF يا exercise scar مي‌باشد، مشكل است. برخي از مطالعات نشان داده‌اند كه RFCA با كاهش در اندازه و حجم LA در دوران فالوآپ سبب بهبود در ‌LA remodeling مي‌گردد(6-5). از سوي ديگر افزايش در اندازه و حجم LA همراه با افزايش ريسك ايجاد AF و CHF مي‌باشد و از طرفي RFCA موفق اثر نامطلوبي روي فانكشن LA ندارد. اين مسئله حائز اهميت بسياري است زيرا فانكشن LA سبب تعديل در filling و كاركرد LV مي گردد كه بويژه درافراد مسن تر مهم تر است و كاهش فانكشن LA مي‌تواند با كاهش exercise capacity و افزايش وقوع HF همراه باشد.
با توجه به محدوديت مطالعات انجام شده از نظر تكنيك‌هاي imaging متفاوت، تفاوت در استراتژي هاي ablation و اختلاف در مدت فالوآپ كه نتيجه گيري قطعي را در مورد تغييرات فانكشنال LA با RFCA مشكل مي‌سازد و با توجه به اهميت اندازه و فانكشن LA در بهبود و علائم و كاركرد LV بر آن شديم كه در اين مطالعه بطور مستقل اثر AF ablation را درمتغيرهاي ذكر شده بررسي نماييم. انجام اين مطالعه ضمن افزايش آگاهي پزشكان در خصوص تاثير درمان AF با استفاده از Ablation مي‌تواند در ارائه خدمات درماني به بيماران پس از انجام آن كمك كننده باشد.
اهداف و سوالات مطالعه
هدف اصلي: تعيين تغييرات اندازه و فانكشن دهليز چپ در بيماران AF مداوم يا پاروكسيسمال قبل و بعد از ablation در بيمارستان شهيد رجايي در سال 1389
اهداف اختصاصي:‌
1ـ تعيين تغييرات LA قبل و بعد از ablation با روش speckle tracking
2ـ تعيين تغييرات A wave velocity و E در MV inflow با روش PW قبل و بعد از ablation
3ـ تعيين تغييرات اندازة دهليز چپ در AF پاروگزيسمال
4ـ تعيين تغييرات اندازة دهليز چپ در‍‍ Persistent AF
5- تعيين تغييرات حجم دهليز چپ در AFپاروگزيسمال
6ـ تعيين تغييرات حجم دهليز چپ در Persistent AF
7ـ تعيين تغييرات در min LA volume در AF پاروگزيسمال
8ـ تعيين تغييرات در min LA volume درPersistent AF
9ـ تعيين تغييرات TDI velocity در AF ablation
10ـ تعيين تغييرات در strain با روش (total strain) speckle tracking در AF ablation
11ـ تعيين تغييرات درmitral inflow در AF ablation
12ـ تعيين تغييرات درpulmonary vein study در AF ablation
سوالات پژوهشي:‌
1ـ تغييرات LA قبل و بعد از ablation با روش speckle tracking dys synchronization چگونه ميباشد؟
2ـ تغييرات A wave velocity و E در MV inflow با روش PW قبل و بعد از ablation چگونه ميباشد؟
3ـ تغييرات اندازة دهليز چپ در AF پاروگزيسمال چگونه ميباشد؟
4ـ تغييرات اندازة دهليز چپ در Persistent AFچگونه ميباشد؟
5- تغييرات حجم دهليز چپ در AFپاروگزيسمال چگونه ميباشد؟
6ـ تغييرات حجم دهليز چپ در Persistent AF چگونه ميباشد؟
7ـ تغييرات در min LA volume در AF پاروگزيسمال چگونه ميباشد؟
8ـ تغييرات در min LA volume درPersistent AF چگونه ميباشد؟
9ـ تغييرات TDI velocity در AF ablation چگونه ميباشد؟
10ـ تغييرات در strain با روش (total strain) speckle tracking در AF ablation چگونه ميباشد؟
11ـ تغييرات در mitral inflow در AF ablation چگونه ميباشد؟
12ـ تغييرات درpulmonary vein study در AF ablation چگونه ميباشد؟
كلمات كليدي: