بررسي رابطه هيپرگليسمي با كورتيزول سرم در بيماران بستري در بخش ICU بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)

نويسنده: مينا صدرايي
استاد راهنما: صمداني فرد
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتري تخصصي داخلي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه:قند خون بالا يافته شايعي در بيماران مبتلا به بيماريهاي حاد و بحراني است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي رابطه ميان قند خون و شدت بيماريها و همچنين كورتيزول سرم در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه (ICU) است.
روش تحقيق:در يك مطالعه مقطعي تعداد 51 بيمار مبتلا به استرس هيپرگليسمي بستري در بخش ICU بررسي شدند. غلظت قند خون و كورتيزول پلاسما اندازه گيري شد و شدت بيماري با معيار آپاچي II تعيين گرديد. همبستگي ميان اين قند خون،‌ پلاسما سرم و معيار آپاچي II اندازه گيري شد.
يافته ها: 15 (4/ 29%) بيمار مونث و 36 (6/ 70%) بيمار مذكر با ميانگين سني 7/ 20±3/ 54 سال وارد مطالعه شدند. ميانگين قند خون و كورتيزول سرم به ترتيب 9/ 32±6/ 166 ميلي گرم در دسي ليتر و 8/ 25±5/ 43 ميكرو مول در دسي ليتر بود. ميانه امتياز آپاچي II نيز 12 محاسبه شد. ضريب همبستگي ميان قند خون و كورتيزول سرم 533/ 0 (P<0.001) و ضريب همبستگي ميان قند خون و آپاچي II و كورتيزول سرم و آپاچي II به ترتيب 601/ 0 و 628/ 0 بود (در هر دو مورد P<0.001 ).
نتيجه گيري: قند خون و كورتيزول سرم در بيماريهاي حاد و بحراني با يكديگر رابطه دارند و ميان قند خون و كورتيزول سرم با شدت بيماري در بيماران بستري در ICU ارتباط وجود دارد.
كلمات كليدي: