ارزيابي مايعات دهاني در تشخيص ويروس HIV-1

نويسنده: شيدا شفائي
استاد راهنما: صادق ابراهيم پور
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكترا دكتراي دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دندانپزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: