تدوين قواعد تغذيه در بيماري ها بر اساس مباني طب سنتي ايراني

نويسنده: فاطمه نجات بخش
استاد راهنما: سيد اشرف الدين گوشه گير، اسماعيل ناظم
استاد مشاور: محمد مهدي اصفهاني، عليرضا نيكبخت نصرآبادي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي تخصصي طب سنتي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، طب سنتي،
چكيده: بيان مسئله: در مكتب طب سنتي ايران در دو حيطه پيشگيري و درمان توجه بسيار زيادي به امر تغذيه شده است. اما اشكالي كه وجود دارد اين است كه اصول و مباني در اين مكتب با اصول و مباني طب كلاسيك كاملاً متفاوت است؛ لذا پزشكاني كه در اين مكتب طبابت مي‌كنند لازم است توانايي ارائه دستورات غذايي مبتني بر اين مكتب را به بيماران داشته باشند؛ و اين در حالي است كه منبع جامعي از اين دستورات وجود ندارد.
هدف: هدف اين مطالعه، تدوين مجموعه‌اي جامع و كامل از دستورات تغذيه‌اي براي بيماران بوده است كه فارسي و شيوا و در عين حال با زبان تخصصي طب سنتي بوده و از طرفي به صورت قواعد كلي بيان شده باشد به نحوي كه پزشك بتواند با استناد به اين قواعد و تطبيق آن با شيوه‌ها و عادات غذايي جديد، و نيز توجه به سرزمين و محل زندگي بيمار و طبيعت غذاها در آن منطقه، دستور غذايي مناسبي براي بيمار خود تجويز كند.
روش انجام كار: در اين مطالعه كه يك تحقيق كيفي از نوع تحليل محتوايي است، قواعد تغذيه در بيماري‌ها بر اساس مباني طب سنتي ايران، در بيماري‌هاي مغز، اعصاب، ريه، قلب، پستان، مري، معده، امعاء، مقعد، كبد، طحال، صفاق و سره (ناف)، زنان، مردان، كليه، مثانه و بيماري‌هاي پشت و اندام‌ها، بررسي، تجزيه و تحليل و تدوين شده است.
نتايج: در اين مطالعه، يكسري تدابير كلي تغذيه قابل تعميم به تمام بيماري‌ها به دست آمد. علاوه بر آن قواعد تغذيه مربوط به 289 بيماري، و 431 زير مجموعه آن، و جمعاً 720 عنوان حاصل شد.
نتيجه‌گيري نهايي:پزشكان مكتب طب سنتي ايران، بايد ضمن آشنايي با قواعد تغذيه در اين مكتب، بتوانند با توجه به شيوه زندگي مردم نسبت به گذشته، دستورات غذائي صحيح و مطابق روز به بيماران ارائه دهند.
كلمات كليدي: تغذيه، بيماري‌ها، طب سنتي ايران