ضايعات دهاني بيماريهاي ويروسي

نويسنده: ندا معماري
استاد راهنما: غلامعباس سلاجقه
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/03/01
مدرك: دكترا دكتراي دندانپزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، دندانپزشكي،
چكيده: يكي از ميكروارگانيسمهايي كه باعث بروز انواع عفونتها در دهان مي شوند، ويروسها مي باشد. ويروسها پس از ورود به بدن و گذراندن مرحله كمون، شروع به تكثير و تكامل مي كنند. ويروسهاي متفاوتي مي توانند باعث ايجاد تظاهرات دهاني گردند كه در زير به بررسي گروههاي مختلف مي پردازيم. عفونتهاي ناشي از ويروسهاي هرپس عبارتند از:
عفونت ناشي از HSV كه بصورت اوليه و ثانويه فرد را درگير مي سازد. پس از ورود ويروس به بدن، ويروس در گانگليون حساسه بصورت خفته باقي مي ماند و در شرايط خاصي بروز مي كند.
در استوماتيت هرپتيك اوليه: 48-24 ساعت قبل از بروز علائم دهاني، يكسري علائم عمومي پيش رس وجود دارد كه شامل تب بالا، كسالت عمومي و لنفادونوپاتي تحت فكي مي باشد. و تظاهرات دهاني بصورت جينجيواستوماتيت زخمهاي متعددي بروز مي كند.
در استوماتيت هرپتيك عود كننده: علائم مي توانند در داخل دهان يا در لب ديده شوند. درمان در اكثر موارد، درمان علامتي مي باشد.
عفونت ناشي از VZV بدين صورت است كه در اولين تماس بصورت آبله مرغان و در صورت عود مجدد ايجاد زونا مي نمايد. در آبله مرغان علائم پيش رس عمومي يكروز قبل از بثورات ايجاد مي شوند. ضايعات طاولي شكل پوست و دهان را به درجات شقاوت درگير مي سازد.
كلمات كليدي: