بررسي و تبيين روح طبيعي از ديدگاه مباني طب سنتي بر اساس شواهد تجربي

نويسنده: فرشاد اميني بهبهاني
استاد راهنما: اسماعيل ناظم، منصور كشاورز
استاد مشاور: حسام الدين امام جمعه
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري طب سنتي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، طب سنتي،
چكيده: خلاصه:روح در طب سنتي ايراني واسطه ايست بين نفس غيرمادي و بدن مادي و با قواي خود افعال را انجام ميدهد. روح به سه قسمت اصلي تقسيم ميشود: حيواني با مركزيت قلب، طبيعي با مركزيت كبد و نفساني با مركزيت دماغ. روح طبيعي مشترك ميان نباتات، حيوانات و انسان است و وظيفه تغذيه، تنميه (رشد) و توليد مثل را به عهده دارد. دو اعتقاد كلي در مورد روح طبيعي در حيوانات و انسان وجود دارد: اعتقاد اول آنرا حاصل تغيير مزاج روح حيواني به مزاج كبد و بروز قواي طبيعي آن ميداند. اعتقاد دوم آنرا مستقل و ناشي از اثر كبد بر اخلاط ميداند. روح طبيعي حامل قواي غاذيه، مغيره، ناميه، مولده و مصوره است. كه خود مخدوم چهار قوه جاذبه، ماسكه، هاضمه و دافعه هستند. جاذبه، حركتي قوي و ناگهاني و كوتاه مدت است كه به گرما و خشكي نيازمند است. ماسكه، حركتي طولاني متناوب با فواصل سكون است و در طي عمل هاضمه كار ميكند و نياز آن به گرما كمتر از ساير افعال است. هاضمه، از مجموع حركات تفريق و تجميع و تقطيع تشكيل شده است و نيازمند رطوبت و گرما است. دافعه، حركتي قوي در جهت دور كردن مواد زايد از عضو يا واكنش هضم بعد از اتمام آن است و به گرما و خشكي نيازمند است. در سطح عضوي مانند معده اين چهار مرحله واضح است. اما در سطح مولكولي نيز ميتوان اين چهار مرحله را براي واكنشهاي شيميايي سلولي متصور شد.
امواج الكترومغناطيس حاصل از واكنشهاي شيميايي زيستي در جانداران ميتواند از طريق خاصيت رزونانس منابع متشابه، واكنشهاي مشابه را تسهيل و جهت دهي كند. امواج داراي فركانس بالا تمايل به عبور از محيط هاي كم نوسان نظير وريدها خواهند داشت. تركيب و شكل فراكتال درختي الحاقي غيرقرينه عروق كبد موجب ميشود سيگنالهاي حاصل از فعاليتهاي شيميايي سلولهاي آن بصورت يك موج الكترومغناطيس فركانس بالا در تنه اصلي شريان و وريد تجميع شوند. موج حاصله قادر به طي مسير طولاني در بدن است.
امواج الكتريكي قلبي هنگام عبور از شريانهاي يك عضو بر اثر وجود خازنهاي زيستي، تقويت كننده هاي ديواره‌اي دچار امواج فركانس بالاي هارمونيك ميشود. بصورت تئوري اين امواج هارمونيك فركانس بالا ميتوانند موجب تقويت سيگنالهاي زيستي كبدي يا هر عضو ديگر شود. بعلاوه قلب مسؤول ايجاد بخش بزرگي از شارژ الكتريكي پايه و خازنهاي زيستي بدن است كه موجب تسهيل انتقال و گردش امواج فركانس بالا در بدن ميشود. اين عملكرد شبيه توصيف تغيير مزاج روح حيواني با عبور از هر عضو به مزاج آن عضو و مهيا كردن اعضا براي پذيرش قواي طبيعي و نفساني است كه در طب سنتي ذكر شده است.
با توجه به توصيف ماهيت نوراني روح در طب سنتي و مشابه بودن عوامل تاثير گذار بر روح و امواج بيو الكترومغناطيس و توانايي‌هاي مشابه ايندو بتوان گفت امواج بيوالكترومغناطيس مفيد و ارواح مطرح شده در طب سنتي، يكي هستند. يا حداقل بتوان گفت ايندو در واقع دو چهره از يك پديده هستند.
كلمات كليدي: روح، روح طبيعي، بيوالكترومغناطيس، فراكتال، روح حيواني