تظاهرات پوستي- مخاطي بيماري ايدز

نويسنده: محمد شكاري
استاد راهنما: شمس‌الديني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/12/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي افضلي پور،
چكيده: اكنون ايدز 10 سال است كه يك ماهيت باليني شناخته شده را دارد و در اين زمان تنها در آمريكا يك تا دو ميليون نفر انسان ممكن است به ويروس HIV آلوده شده باشند. و در سرتاسر دنيا تا حدود 10 ميليون نفر افراد آلوده وجود دارند. در طي اين زمان (10 سال) پيشرفت قابل توجهي روي داده است. بيماري و تمام تظاهرات رنگارنگ آن بطور دقيق توصيف و ارزيابي شده است. چگونگي گسترش ويروس HIV و جاهاي گسترش آن دقيقا ثبت شده است، علت بيماري شناخته شده و اطلاعات مفصل تري درباره ويروس HIV نسبت به ساير ويروسها در دسترس است. داروهايي كه تكثير HIV را كند مي كنند كشف شده است و استفاده گسترده اي نيز دارند، ولي درمان و يا واكسن در آينده نزديك نامتحمل به نظر مي رسد. اميدواري بزرگ فعلا تداوم آموزش براي جلوگيري از گسترش ايدز و تهيه مواد ضد ويروسي كه بتواند ويروس HIV را ضعيف نگه دارد، انجام مي شود. بطور ايده آل طول عمر نزديك به طبيعي را براي افراد آلوده بايد ميسر سازيم، البته انجام اين امر به شرطي است كه درمان را در مراحل اوليه سير عفونت آغاز كنيم.
كلمات كليدي: