بررسي رابطه كمردردهاي شغلي و مصرف سيگار در بين كارگران صنعتي كشور

نويسنده: معصومه قادري يكتا
استاد راهنما: مصطفي غفاري
استاد مشاور: صابر محمدي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: هدف:كمر درد شايعترين اختلال اسكلتي عصلاني ميباشد كه هر فرد در طول عمر خود حداقل يك بار آن را تجربه مينمايد. شايعترين ريسك فاكتورهاي شغلي موثر بر بروز كمردرد ريسك فاكتورهاي فيزيكي و ارگونوميكي/ ريسك فاكتورهاي رواني اجتماعي و ريسك فاكتورهاي مرتبط با شيوه زندگي ميباشد. شاغلين در كارخانجات و صنايع توليدي به جهت مواجهات موجوددر فرايند توليد در معرض ابتلاء به اختلالات اسكلتي عضلاني خصوصا كمردرد ميباشند. استعمال مواد دخاني يكي از معضلات سلامتي امروزه جامعه بشري ميباشد كه تاثيرات مخرب آن بر ارگانهاي مختلف بدن در مطالعات مختلف به اثبات رسيده است. يكي از اين عوارض تاثير مصرف دخانيات بر دستگاه اسكلتي عضلاني خصوصا كمردرد ميباشد. مطالعات مختلف در اين زمينه نتايج گاها متضادي را نشان داده است و محققين مطالعات بيشتر در اين زمينه را پيشنهاد نموده‌اند. در اين طرح رابطه مصرف مواد دخاني و كمردرد در جامعه صنعتي كشور مورد مطالعه قرار گرفت.
روش انجام كار: كليه كاركنان يك واحد مرتبط با صنعت خودرو سازي جهت شركت در مطالعه دعوت شدند و به سوالات پرشسنامه استاندارد پاسخ دادند. شيوع مصرف مواد دخاني و كمردرد در انها مورد بررسي قرار مي گيرد و با ميانگين جامعه مقايسه شد. ريسك فاكتورهايي كه بررسي انها در شيوع كمردرد مورد نظر است نيز با ساير مقالات مقايسه شد.
نتايج:ميانگين سني افراد وارد مطالعه شده 29.2 سال با انحراف از معيار 8 سال بوده است. ميان سابقه‌ي مصرف سيگار، جنس و كمر درد ارتباط آماري معناداري ديده نشد (0.3=P)، ميان سابقه‌ي مصرف سيگار با سطح تحصيلات، سمت كاري ارتباط آماري معناداري ديده شد (0.001>P).
نتيجه گيري: اين مطالعه بر روي كارگران صنعتي نشان داد كه بين سابقه‌ي مصرف سيگار و كمردرد ارتباط آماري معناداري وجود ندارد. دراين مطالعه ميان سابقه‌ي مصرف سيگار با سطح تحصيلات، سمت كاري ارتباط آماري معناداري ديده شد.
كلمات كليدي: كمر درد شغلي، كارگران، صنعت، مصرف سيگار