بررسي اثر ليزركم توان گاليوم آلومينيوم آرسنايد 660 نانومتر در رشد فوليكول ها در پيوند مو

نويسنده: سيد مهدي طبايي
استاد راهنما: ميرهادي عزيز جلالي
استاد مشاور: غلامحسين غفارپور
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي تخصصي پوست
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: ليزرهاي كم توان اثرات تحريكي مفيدي بر رشد و متابوليسم سلولها دارند و مدتهاست كه به عنوان يك روش مكمل بصورت تجربي در درمان آلوپسي آندروژنتيك استفاده مي‌شوند. از جمله محدوديتهاي عمده در كاربرد اينگونه ليزرها نياز به استفاده مكرر وطولاني مدت آنهاست. به نظر مي‌رسد طراحي و اجراي مطالعه‌اي كه اثر ليزر كم توان را با يك جلسه تابش بر فوليكولهاي آماده كاشت بررسي كند بتواند راه گشايي مناسب در كسب نتايج باليني بهتر، همراه با كاهش وقت و هزينه هاي صرف شده در راستاي استفاده از ليزرهاي كم توان باشد.
روش اجرا: در اين مطالعه نيمه تجربي پس از انتخاب بيماران وتهيه فوليكول هاي مورد نياز جهت كاهش مو از خود فرد نيمي از فوليكول‌ها بدون اطلاع جراح پوست به مدت 20 دقيقه تحت تابش اشعه ليزر قرمز با طول موج nm‌ 660 و توان 1w قرار گرفته و سپس با تقسيم ناحيه مورد جراحت كاشت به دو قسمت مساوي، در يك سمت فوليكول‌هاي ليزر شده و در سمت ديگر فوليكول‌هاي معمولي كاشته مي‌شود. پس از 2 و 3 ماه نتايج هر دو سمت از نظر تعداد فوليكول‌ها و ميزان وسرعت رشد با ارزيابي باليني و مقايسه عكس‌هاي قبل و بعد از عمل بررسي و اعلام مي‌شوند.
نتايج: فقط در يك مورد از 10 مورد مورد مطالعه در ماه سوم بعد از عمل سمت ليزر شده موهاي كاشته شده بهتر از سمت مقابل بود. اين تفاوت در ماه ششم بعد از عمل ديده نشد.
نتيجه گيري: به نظر نميرسد كه يك جلسه تابش ليزر كم توان به فوليكولهاي مو قبل از كاشت آنها بتواند اثر كاشت مو را در طولاني مدت بهبود بخشد.
كلمات كليدي: آلوپسي آندروژنتيك، پيوند مو، ليزر كم توان