ارزيابي عملكرد معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با رويكرد كارت امتيازي متوازن

نويسنده: علي دريانورد
استاد راهنما: محمد عرب
استاد مشاور: بتول احمدي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك:
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي،
چكيده: زمينه و هدف: سازمانهاي مدرن امروزي به شدت نيازمند اندازه گيري و تحليل عملكرد خود هستند. كارت امتيازي متوازن استراتژيهاي سازمان را به سنجه هاي جامع و كاربردي تبديل و چهارچوبي براي مديريت استراتژيك ايجاد مي‌نمايد. اغلب سازمانها به صورت سنتي براي ارزيابي عملكردهاي اساسي خود از شاخص مالي استفاده مي‌كنند، در حاليكه اين شاخص نمي‌تواند به تنهايي تمامي فاكتورهاي موثر در موفقيت يك سازمان را به تصوير بكشد چرا كه در اغلب موارد شاخص مالي به گذشته‌ي سازمان توجه دارد.
روش تحقيق: پژوهش حاضر طرحي كاربردي از نوع توصيفي- مقطعي در راستاي بكارگيري رويكرد كارت امتيازي متوازن براي ارزيابي عملكرد معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان مي‌باشد. در اين طرح با بررسي اسناد بالادستي مرتبط با معاونت بهداشتي و همچنين اهداف و پروژه هايي كه در واحدهاي ستادي معاونت بهداشتي وجود دارد، ابتدا ليستي از اهداف تهيه و سپس بر مبناي تحليل عوامل داخلي و خارجي حوزه معاونت بهداشتي اهداف استراتژيك استخراج و در كارت امتيازي متوازن قرار داده شدند و با كمك اين رويكرد آنها را تبديل به اهداف و سنجه هاي قابل اندازه گيري كرديم.
يافته ها: در اين بررسي جمعاً 22 هدف استرتژيك براي معاونت تعريف شد كه براي هر منظر به ترتيب مالي 7 هدف، مشتري 6 هدف، فرايندهاي داخلي 5 هدف و رشد و يادگيري 4 هدف در نظر گرفته شد در اين طرح 26 هدف كمي براي اندازه گيري ميزان دستيابي به اهداف استراتژيك تعيين شد. با توجه به اينكه يكي از اهداف اين طرح ارزيابي عملكرد معاونت بهداشتي در سال 1390 بود مشخص شد كه معاونت بهداشتي در سال 1390 از بين 26 هدف كمي تعريف شده به 19 هدف به طور كامل دست يافته است. در خصوص 7 هدف كمي ديگر در 6 مورد در حد قابل قبول (كمتر از 10درصد با هدف نهايي فاصله داشتند) و يك مورد غير قابل قبول بود.
نتيجه گيري: استفاده از كارت امتيازي متوازن كمك شاياني در تبديل اهداف استراتژيك به اهداف كمي قابل سنجش و ارزيابي مي‌نمايد و اين رويكرد مي‌تواند در سطوح مختلف در دانشگاه علوم پزشكي مورد استفاده قرار گيرد.
كلمات كليدي: كارت امتيازي متوازن، ارزيابي عملكرد، هدف استراتژيك، معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان