بررسي هماهنگي علائم باليني و ازوفاگوگرام زمان بندي شده بيماران آشالازي پيگيري طولاني

نويسنده: سيد سعيد محمدي بنهي
استاد راهنما: جواد ميكائيلي
استاد مشاور: شاپور شيراني
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: فوق تخصص گوارش
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: بسياري تنها از علائم باليني جهت پيگيري بيماران آشالازي بعد از ديلاتاسيون با بالون استفاده مي‌كنند در حالي كه برخي ديگر پيشنهاد استفاده از ازوفاگوگرام زمان بندي شده كه در 70 درصد موارد با علائم باليني هماهنگي دارد را به عنوان يك معيار عيني قابل اندازه‌گيري ارائه نمودند.
هدف:اين مطالعه به بررسي هماهنگي و ناهماهنگي علائم باليني و ازوفاگوگرام زمان بندي شده با پيگيري طولاني مي‌پردازد.
روش اجرا:بيماران آشالازي كه طي سالهاي 1380 الي 1390 به مركز درماني شريعتي (مركز ارجاع درجه سوم) مراجعه نمودند و براي اولين با تحت درمان با ديلاتاسيون با بالون قرار گرفتند انتخاب شدند. مجموع امتياز علائم باليني و ارتفاع باريم پنج دقيقه پس از بلع ميزان مشخص باريم ثبت گرديد. بيمارها با توجه به ميزان پاسخ بر اساس علائم باليني در سه گروه قرار گرفتند. ميزان هماهنگي بين علائم باليني و چگونگي كاهش در ارتفاع باريم در هر گروه طي پيگيري طولاني ارزيابي گرديد.
نتيجه:يكصدو شصت و هشت بيمار وارد مطالعه گرديدند كه در ميان آنها سيزده بيمار ازوفاگوگرام زمان بندي شده طبيعي قبل از درمان داشتند و به عنوان گروه جديد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. هماهنگي علائم باليني و ازوفاگوگرام در بيماران با پاسخ كامل، جزئي و عدم پاسخ در مجموع به عدد 38 درصد يك ماه پس از درمان مي‌باشد كه در انتهاي مطالعه به 46 درصد مي‌رسد. بيمارهاي كه از لحاظ باليني پاسخ كامل داشتند از لحاظ راديولوژي 7، 48، 1، 30 و 21 درصد پاسخ كامل، جزئي و عدم پاسخ نشان دادند. اين ميزان هماهنگي درافراد با پاسخ جزئي از لحاظ علائم باليني به ترتيب 6، 27، 4، 41 و 31 درصد مي رسد. حدود يك سوم (31.3 ) از بيمارهاي بدون پاسخ به درمان از لحاظ باليني با يافته راديولوژي پاسخ كامل به درمان نشان دادند. بر اساس يافته راديولوژي بيمارهاي با سن بيش از 40 سال پاسخ اوليه بهتر به درمان داشتند ولي در پيگيري طولاني اين تفاوت از بين مي‌رود.
بحث:بيماران آشالازيبر اساس علائم باليني و يا راديولوژي در برخي موارد پاسخ با هماهنگ نشان مي‌دهند لذا استفاده از هر دو وسيله جهت پيگيري لازم مي‌باشد. در زماني كه هر دو يافته پاسخ كامل نشان مي‌دهد مي‌توان فاصله بين ويزيت را افزايش داد، پاسخ جزئي مويد ادامه درمان و عدم پاسخ با هر دو مي‌تواند نشانه‌اي از شكست درمان باشد.
كلمات كليدي: