بررسي اثر سلول هاي بنيادي مشتق از چربي در سوختگي عميق در موش

نويسنده: مسعود فتحي
استاد راهنما: فرهاد حافظي
استاد مشاور: محمد جواد فاطمي
تاريخ دفاع: 1391/06/04
مدرك: فوق تخصصي جراحي پلاستيك، ترميمي و سوختگي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: اهداف و زمينه:بررسي نقش سلول هاي چند ظرفيتي بنيادي مشتق از بافت چربي در ترميم زخم‌هاي سوختگي حائز اهميت است، اخيراً مطالعاتي در توانايي سلولهاي بنيادي در ترميم بافت‌هاي مختلف انجام پذيرفته است.
روش ها:سلولهاي بنيادي را از بافت چربي زير جلدي و احشائي موش‌هاي balb/c بدست آورديم. سوختگي عميق با استفاده از استامپ مسي در پشت موش به اندازه 2×2 سانتي‌متر در دو طرف ايجاد شد. در يك سمت سلول stem cell و در سمت ديگر به همان مقدار سرم فيزيولوژي به صورت زير جلدي تزريق شد. ترميم زخم به مدت 4 هفته تحت نظر قرار گرفت. وسعت سوختگي در هفته دوم و چهارم محاسبه گرديد. جدا شدن اشار(Schar) زخم وكيفيت اسكار (Scar) با مشاهده باليني اندازه‌گيري شد. داده ها با نرم افزارآماري SPSS ver. 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. و p<0.05 معني دار تلقي گرديد.
نتايج: وسعت سوختگي در هفته دوم و چهارم در سمت سلولهاي بنيادي كمتر از سمت مقابل بود. در هفته دوم 266.6±40 vs.197.7±39 ميلي متر مربع با p-value=0.007 كه معني دار تلقي مي‌شود. در هفته چهارم ( ) ميلي متر مربع با .p-value=0.015 درهفته دوم در سمت سلول بنيادي در 3 (30%) عدد از موشها اشار جدا شده بود و در سمت مقابل در 2(20%) موارد كه از لحاظ آماري معني دار نيست (p=0.5). در هيچكدام از موش‌ها عفونت مشاهده نگرديد. كيفيت اسكار در دو سمت يكسان ارزيابي گرديد.
نتيجه گيري:تزريق موضعي سلول‌هاي بنيادي مشتق از چربي التيام زخم سوختگي را تسريع مي‌كند و احتمال درمان براي بيماران سوختگي را مطرح مي‌كند.
كلمات كليدي: سلول‌هاي بنيادي، بافت چربي، ترميم زخم، سوختگي