عفونتهاي انگلي پوست گال و شپش

نويسنده: عطاناز طبيب زاده كرماني
استاد راهنما: سيمين شمسي ميمندي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/05/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي،
چكيده: جرب در انسان و حيوانات توسط مايتهاي زير راسته آستيگماتا از خانوادة ساركوپتيداها شامل:
1- Sarcoptes Scabiei، مايت جرب
2- Notoedres cati، مايت بيماري پوستي گربه ها يا مانگ ايجاد مي شود.
ساركوپت عامل جرب در انسان و بيماري پوستي ساركوپتي در بسياري از حيوانات (مانگ) از نظر فيزيولوژيك واريانتهاي يك گونه منفرد يا ساركوپت اسكابيه مي باشند. خصوصيت و ويژگي ميزبان آنها كامل نبوده، ليكن معمولاً فقط براي مدت كوتاهي روي ميزباني ديگر زنده مي مانند.
جرب انساني
جرب انساني رل نسبتاً كم اما مشخصي در تاريخ بازي كرده است و داستان جرب با تفاصيل و جزئيات توسط Hebra، Beeson، Heilesen، Friedman شرح داده شده است.
اسامي مترادف: 1- Infectious Eczema.
Itch Mites - 2
كلمات كليدي: