بررسي بويايي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس با استفاده از Sniff Magnitude Test

نويسنده: حميدرضا عزتي
استاد راهنما: محمد روحاني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/06/04
مدرك: دكتراي عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: بيماري مولتيپل اسكلروزيس مي‌تواند با اختلال عملكرد بويايي همراه باشد. مطالعه حاضر را جهت بررسي اختلال بويايي در بيماران مولتيپل اسكلروزيس با استفاده از sniff magnitude test (SMT) ترتيب داده‌ايم.
روش ها:در مطالعه مقطعي حاضر، تعداد 48 بيمار مبتلا به MS به طور متوالي از درمانگاه نورولوژي بيمارستان حضرت رسول و سينا وارد مطالعه شده و از جهت يافته هاي دموگرافيك و يافته هاي باليني مربوط به بيماري MS ارزيابي شدند. سپس هر يك تحت SMT قرار گرفتند. داده هاي جمع‌آوري شده، با استفاده از نرم افزار SPSS 16 آناليز شد.
نتايج: شيوع اختلالات عملكرد بويايي در بيماران مولتيپل اسكلروزيس مورد مطالعه 6/ 14 درصد (7 نفر) بود. به اين ترتيب كه 4 نفر (3/ 8 درصد) مبتلا به هيپوسمي و 3 نفر (3/ 6 درصد) مبتلا به آنوسمي بودند.
ميانگين سني بيماران دچار به اختلال بويايي به طور معناداري بالاتر از ساير بيماران بود (به ترتيب، 8/ 7 ± 5/ 48 سال در مقابل 1/ 9 ± 9/ 34 سال؛ P=0.001).
فراواني اختلال بويايي در بيماران مبتلا به Secondary progressive MS (44.4 درصد)، بيشتر از بيماران Relapsing remitting MS (6.0 درصد) و بيماران Primary progressive MS (6/16 درصد) بود (P=0.01).
همچنين طول مدت ابتلا به بيماري MS در بيماران دچار اختلال بويايي (0/ 8 ± 8/ 12 سال) به طور معناداري بيشتر از ساير بيماران (0/ 3 ± 6/ 7 سال) بود (P=0.02).تعداد دفعات بستري به علت حملات بيماري MS در افراد دچار اختلال بويايي بيشتر از ساير بيماران بود (به ترتيب، 1/4 ± 2/8 بار در مقابل 6/ 2 ± 5/ 4 بار؛ P=0.003).ميانگين نمرات MMSE نيز در بيماران با بويايي مختل پايين‌تر از بيماران بدون اختلال بويايي بود (به ترتيب، 9/ 0 ± 2/ 25 در مقابل 1/ 1 ± 1/ 28 نمره؛ P=0.0001).سطح تحصيلات، وضعيت تاهل و مصرف سيگار نيز ارتباطي با ابتلا به اختلالات بويايي در بيماران مولتيپل اسكلروزيس نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري:اختلال بويايي در بيماران MS نسبتا شايع بوده و مطرح كننده تاثير نورودژنراسيون در ايجاد اختلال بويايي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس باشد.

كلمات كليدي: مولتيپل اسكلروزيس، بويايي، نورودژنراسيون