تعيين ميزان آگاهي و نگرش پزشكان و پرسنل اتاق عمل بيمارستانهاي كرمان نسبت به بيماري ايدز

نويسنده: عليرضا جباري
استاد راهنما: علي محمد عرب زاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: ايدز يك بيماري مهلك و تهديد كنندة حيات مي باشد كه نخستين بار در سال 1981 به عنوان يك سندرم جداگانه شناسايي شد ايدز آخرين مرحله عفونت HIV است، اغلب اوقات درنتيجة‌ پيشرفت باعث تخريب سيستم ايمني و ديگر ارگانهاي بدن مي شود.
اين پژوهش يك مطالعة توصيفي مقايسه اي است كه در آن آگاهي و نگرش پزشكان و پرسنل اتاق عمل شهر كرمان نسبت به بيماري ايدز مورد بررسي قرار گرفته است. اين مطالعه بر روي 480 پزشك و پرسنل اتاق عمل انجام گرفت. داده ها به وسيلة پژوهشگر جمع آوري شد. پرسشنامه شامل سه بخش خصوصيات فردي، آگاهي و نگرش بود جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمونهاي آناليز واريانس يك طرفه، T.Student و كروسكال اليس استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه بيشترين نسبت واحدهاي مورد پژوهش را مردان (57.3%) تشكيل مي دادند و ميانگين سني افراد 34 سال بود. پس از تجزيه و تحليل ميانگين نمرة نگرش افراد 50.39 و ميانگين نمرة آگاهي 69.56 بدست آمد. مقايسة نمرة نگرش و آگاهي برحسب متغيرهاي جنس، سن، وضعيت تأهل و حرفه نشان داد كه با افزايش سن ميزان آگاهي كاهش نشان مي دهد. اما نگرش با سن رابطه اي نداشت. آگاهي زنان با مردان تفاوتي نداشت اما نمره ‌نگرش زنان كمتر از مردان بود نمرة آگاهي مجردين بيشتر از متأهلين و نمرة نگرش آنها كمتر از متأهلين بود. همچنين ميزان آگاهي و نگرش دستياران بيش از پزشكان عمومي و پرسنل اتاق عمل كمتر از پزشكان عمومي بود.
كلمات كليدي: