ارائه مدل شكل گيري تعهد حرفه‌اي در پرستاران باليني

نويسنده: فاطمه جعفرآقايي
استاد راهنما: ندا مهرداد
استاد مشاور: سرور پرويزي
تاريخ دفاع: 1391/10/01
مدرك: دكتري پرستاري
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پرستاري و مامايي،
چكيده: زمينه: تعهد حرفه‌اي احساس هويت و يا وابستگي نسبت به يك حرفه خاص است. حرفه پرستاري و سازمانهاي حرفه‌اي پرستاري در ايران نسبتاً نوپا بوده و تقويت و تعالي آن مستقيماً با ميزان تعهد كاركنان نسبت به اين حرفه ارتباط دارد. ارائه راهكارهايي كه به قرارگرفتن در مسير حرفه‌اي و ارائه خدمات حرفه‌اي توسط پرستاران بينجامد از اولويتهاي فعاليت پرستاري است. در اين راستا تعهد حرفه‌اي به عنوان مهمترين عامل در ايجاد رفتارهاي مثبت كاركنان در حرفه شناخته شده است. اين مطالعه با هدف ارائه مدل شكل گيري تعهد حرفه‌اي در پرستاران باليني طراحي شده است.
روش پژوهش:اين مطالعه يك مطالعه كيفي است كه با رويكرد گراندد تئوري انجام گرديد. شركت كنندگان در مطالعه را 21 پرستار، سرپرستار و مدير پرستاري تشكيل مي‌دادند كه با رويكرد نمونه گيري هدفمند آغاز شده و به تدريج با توسعه مفاهيم و دستيابي به تئوري به نمونه گيري نظري تبديل شد. ابزار گرداوري داده ها مصاحبه هاي نيمه ساختاري بود. مدت گرداوري داده ها 14 ماه و تعداد مصاحبه ها 28 مصاحبه بود. داده ها با رويكرد تحليل گراندد تئوري مبتني بر مدل پارادايمي استراس و كوربين 1998 تحليل گرديد.
يافته هاي پژوهش:در مجموع 28 طبقه اوليه در مرحله كدگذاري باز حاصل شد كه با توسعه كدگذاري محوري اين طبقات حول محور 4 طبقه اصلي قرار گرفتند. طبقات اصلي مطالعه حاضر عبارت بود از: چالشهاي فرد و خانواده، تعامل فرد با حرفه و سازمان، تقويت نقش حرفه‌اي و دلسپردگي به حرفه. در مرحله كدگذاري انتخابي مفهوم از پذيرش تا باور حرفه به عنوان متغير مركزي شناسايي شد. نظريه برخواسته از داده ها با توجه به متغير مركزي با عنوان تعهد حرفه‌اي از پذيرش تا باور حرفه ارائه شد. با توجه به يافته هاي مطالعه مدل برخواسته از نظريه ارائه گرديد.
نتيجه گيري: تعهد حرفه‌اي در پرستاران باليني در سايه نقش عوامل سازماني شكل مي‌گيرد. بنابراين سازمانها و به خصوص مديران مهمترين عوامل موثر بر شكل گيري تعهد حرفه‌اي شناسايي شدند. در مدل تعهد حرفه‌اي حاصل گذر از پذيرش به باور حرفه، سطوح تعهد حرفه‌اي شامل پذيرش اوليه، تقويت نقش حرفه‌اي و باور حرفه شناسايي شد. سه دسته عوامل فرد پرستار، مديران پرستاري و نظام مراقبت سلامت به عنوان عوامل موثر بر تعهد حرفه‌اي معرفي گرديد. تامين مناسب نيروي حرفه‌اي در بخشهاي باليني، به كارگيري الگوهاي مراقبتي و جلوگيري از عملكرد روتين محور، ايجاد پلهاي ارتباطي صحيح بين پرستاران و مديران، تاكيد بر ارتباط حاكي از احترام و منزلت نسبت به پرستاران باليني، ايجاد امكانات رفاهي شايسته براي پرستاران در بيمارستانها، تعديل نظامهاي ارزشيابي در جهت شناسايي پرستاران شايسته و قدرداني از تلاشهاي آنان در جهت ايجاد حس رقابت سالم و مبتني بر شايسته سالاري مي‌تواند در شكل گيري تعهد حرفه‌اي در پرستاران باليني كمك كننده باشد.
كلمات كليدي: تعهد، پرستاري، حرفه، گراندد تئوري