بررسي ميزان آگاهي افراد 15 تا 50 ساله شهر كرمان در مورد راههاي سرايت و نحوة پيشگيري از ايدز

نويسنده: محمد محمدباقري، فرامرز سرگلزايي، محمد شهابي نژاد
استاد راهنما: محمد فرج پور
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1380/01/15
مدرك: دكترا دكتري پزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، علوم پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: اين پژوهش يك مطالعه مقطعي- توصيفي است كه هدف آن بررسي ميزان آگاهي افراد 15 تا 50 سالة شهر كرمان در مورد راههاي سرايت و نحوه پيشگيري بيماري ايدز بود كه برحسب نمونه گيري 700 نفر حجم نمونه تعيين در مورد بر پرسشگري قرار گرفتند.
ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده مشتمل بر دو بخش است. بخش اول مربوط به مشخصات فردي و بخش دوم حاوي 23 سؤال در مورد آگاهي از روشهاي انتقال و پيشگيري بيماري بود نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه ميانگين سني افراد شركت كننده 27.5 با انحراف معيار11.2 مي باشد ميانگين ميزان آگاهي زنان از راههاي انتقال و پيشگيري از بيماري ايدز 68.5 با انحراف معيار 14.1 مي باشد. ميانگين ميزان آگاهي مردان از راههاي انتقال و پيشگيري از بيماري ايدز 69.2 با انحراف معيار 13.2 مي باشد.
بر طبق نتايج اين پژوهش اطلاعات گروههاي مختلف جامعه در مورد ايدز بايد به وسيلة مراكز بهداشتي افزايش پيدا كند.
در بررسي انجام شده مشخص شد كه ميزان تحصيلات در كل جمعيت9/3±7/11 سال بود. همچنين بيشترين فراواني شغل را محصلين و دانشجويان با 271 نفر 37.8 درصد بود. ميانگين كل نمره آگاهي از 105 نمره امتياز 13.6±68.9 بود كه در مورد راههاي سرايت و پيشگيري سه گانه به تفكيك آورده شده است.
در دو شهر ايران قبل از برنامه اطلاع رساني و آموزش در مورد ايدز بين افراد 15 تا 50 ساله ميزان آگاهي پرسش شوندگان بين 50-30 نمره گزارش شده است.
كلمات كليدي: