بررسي دقت تشخيصي سونوگرافي پرتابل در جا اندازي در رفتگي شانه

نويسنده: هوشيار مولايي
استاد راهنما: سعيد عباسي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: تخصص طب اورژانس
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:در رفتگي مفصل گلنوهومرال شايع ترين در رفتگي در بين مفاصل كل بدن است و بنابراين پزشكان اورژانس به طور شايع در دوران فعاليت خودشان به طور بسيار شايعي با آن برخورد مي كنند. يك مسئله شايع براي بيماران با دررفتگي شانه قرار گرفتن تست اشعه x براي گرافي قبل و بعد از جااندازي است. به طور كلاسيك تهيه گرافي قبل از جااندازي براي قطعي شدن تشخيص دررفتگي شانه و نبودن شكستگي همراه ضروري است. به هر حال گرافي بعد از جااندازي عموماً براي صحت جااندازي و بررسي هرگونه شكستگي هاي يا تروژنيك درخواست مي¬شود. اما نياز به گرافي قبل و بعد از جااندازي در دررفتگي شانه توسط برخي محققين تحت چالش قرار گرفته است. برخي افراد خبره كه تجربه فراواني به عنوان متخصص اورژانس دارند مي توانند دررفتگي شانه بدون تهيه گرافي قبل از جااندازي را تشخيص دهند.هدف ما بررسي حساسيت ودقت سونوگرافي در تشخيص دررفتگي شانه در مقايسه با گرافي هاي مرسوم بود.
متد: يك مطالعه مشاهده‌اي آينده نگر در اورژانس دو بيمارستان آموزشي وابسته به دانشگاه كه رزيدنتهاي طب اورژانس واتندهاي طب اورژانس در آنها فعال بودند انجام شده است. كليه بيماران مشكوك به دررفتگي شانه پس از ترياژ توسط رزيدنت ارشد طب اورژانس يا اتند ويزيت وبلافاصله سونوگرافي شانه انجام شد و سپس گرافي هاي مرسوم شانه انجام شد.
نتايج: از 73 بيمار كه به عنوان دررفتگي شانه وارد مطالعه شده بودند 4 مورد در همان ابتدا توسط سونوگرافي مشخص شد كه دررفتگي شانه ندارند و گرافي انجام شده هم آنرا نشان داد حذف شدند و از 69 بيمار باقي مانده سونوگرافي قبل و حين و بعد از جااندازي انجام وسپس گرافي شانه انجام شد. مشخص شد كه سونوگرافي قادر به تشخيص تمام موارد دررفتگي شانه كه در گرافي هم ديده شد ميباشد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه مشخص شد كه سونوگرافي تمام موارد دررفتگي شانه را نشان ميدهد و حساسيت آن 100% است. در ضمن توصيه ما اين است كه در تمام بيماران با دررفتگي شانه كه به اورژانس مراجعه مي‌كنند ابتدا سونوگرافي شانه انجام شود و براي تمام بيماران با دررفتگي شانه بدون تروما ميتوان گرافي قبل از جااندازي را حذف كرد و بجاي گرافي بعد از جااندازي هم ميتوان سونوگرافي را جايگزين كرد.
كلمات كليدي: