بررسي پيامد احياي قلبي ـ ريوي در بيمارستان شريعتي در نيمسال اول سال 1391

نويسنده: انوشيروان شريفيان
استاد راهنما: مصطفي صادقي
استاد مشاور: گيتا شعيبي
تاريخ دفاع: 1392/03/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه و هدف: هرچند احيا قلبي ريوي در بسياري از بخشهاي بيمارستاني انجام ميشود ولي مطالعات اندكي در كشور از پيامد كلي آن وجود دارد. به همين دليل در اين مطالعه به بررسي پيامدها، ميزان بقا، و نتايج احيا در بيمارستان شريعتي تهران در نيمه اول سال 1391 پرداختيم.
روش بررسي: پرونده باليني تمامي بيماران بزرگسالي (بالاي 18 سال) كه در بيمارستان دكتر شريعتي در نيمه اول سال 1391 تحت احيا قلبي ريوي قرار گرفته بودند مرور شد. متغيرهاي تاثيرگذار در پيامد نهايي احيا بررسي شدند و نقش هر يك به طور جداگانه در نتيجه نهايي احيا محاسبه شد. از تستهاي آماري t-test و Chi-2 براي مقايسه فاكتورهاي مختلف استفاده شد.
يافته ها: 225 بيمار شامل 137 نفر مرد (61%) و 88 نفر زن (39%) با متوسط سني 22.3-/+54.6 سال (محدوده 90-27 سال) بررسي شدند. اكثريت موارد CPR در شيفت شب (42.6%) انجام شده بودند. فراواني احيا در بخشهاي مختلف عبارت بود از ICU (28.8%)، CCU (20.8%)، اورژانس (16.4%)، اتاق عمل (10.6%)، داخلي (8.8%)، و جراحي (7.5%). در مجموع حدود 80% موارد CPR به دليل بيماري مديكال زمينه‌اي، 18% بيماري جراحي، و 3% موارد تروما و فقط 1% ساير موارد مانند مسموميت‌ها بود. ريتم غالب در بيماران تحت CPR آسيستول بود. متوسط زمان تاخير از ايست قلبي تا شروع CPR 1.3-/+2 دقيقه (محدوده 15-1 دقيقه) بود. ميزان موفقيت زودرس CPR به طور كلي 43.6% بود و در نهايت 57 بيمار (25.3%) تا زمان ترخيص از بيمارستان زنده مانده بودند. 30 بيمار (52.6%) در زمان ترخيص عملكرد مغزي خوب داشتند. متغيرهاي سن، بخش محل بستري، فاصله ايست قلبي تا شروع احيا، وضعيت انتوباسيون بيمار، و طول مدت ايست قلبي در ميزان بقا طولاني مدت بيماران دچار ايست قلبي ريوي نقش معني داري داشتند.
نتيجه گيري: ميزان بقا كوتاه مدت بيماران تحت CPR در نيمه اول سال 1391 در بيمارستان شريعتي تهران حدود 44% و بقا در زمان ترخيص 25% تخمين زده شد. همچنين نيمي از بيماران زنده مانده در زمان ترخيص داراي عملكرد مغزي خوب بودند.
كلمات كليدي: احيا قلبي ريوي، CPR، پيامد، ايست قلبي ريوي، درمان اورژانس، دفيبريلاتور