بررسي فراواني كشت مثبت ركتو واژينال استرپتوكوك گروه B در خانم هاي باردار شهر تهران در سال 90-1389

نويسنده: نوشين اشراقي
استاد راهنما: فروغ جوان منش
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/06/04
مدرك: دكتراي تخصصي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه و هدف:با توجه به شدت و گسترش عفونتهاي استرپتوكوك گروه (B (GBS و اهميت سلامت مادران و نوزادان در برابر عفونتهاي بعد از زايمان و توانايي كشف آن در بسياري از كشورها انجام تستهاي روتين غربالگري از نظر كلونيزاسيون GBS در زنان باردار توصيه شده است. با اين حال به دليل نامشخص بودن شيوع آن در برخي از كشورها از جمله ايران هنوز در خصوص غربالگري آن اختلاف نظر وجود دارد. هدف از اين مطالعه تعيين شيوع حاملين GBS درخانمهاي باردار بين73-35 هفته بارداري طي سالهاي 90-89 در شهر تهران مي‌باشد.
روش بررسي:مطالعه حاضر به صورت يك مطالعه مقطعي (Cross sectional) به منظور تعيين شيوع كشت مثبت استرپتوكوك گروه B ركتوواژينال مادران باردار طراحي و اجراء شده است. نمونه گيري از بيمارستانهاي شهر تهران به روش خوشه و مرحله‌اي بوده است. پس از انتخاب زنان باردار با سن حاملگي بين 37-35 هفته نمونه گيري ركتوواژينال انجام شده و براي كشت GBS حداكثر طي مدت يك ساعت به آزمايشگاه مرجع بيمارستان فيروزگر ارسال شد. مادران از نظر عوارض مادري شامل زايمان زودرس، RROM، عفونت مادري و عوارض نوزادي شامل عفونت نوزادي مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: ميزان شيوع كشت مثبت GBS برابر با76/ 22% بدست آمد. كشت مثبت با سن مادران، سطح تحصيلات، سابقه بارداري و عوارض مادري ارتباط معني داري نداشت. بين عفونت نوزادي و حاملين GBS ارتباط معني داري وجود دارد به طوري كه شانس ابتلاء به عفونت نوزادي در حاملين GBS برابر با 8/ 2 (حدود اطمينان 95 درصد برابر با 4/ 9-86/ 0) بود (07/ 0=p).
نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي GBS در شهر تهران توصيه ميشود كه كليه زنان بادار مورد غربالگريGBS و در صورت مثبت بودن تحت درمان قرار بگيرند.
كلمات كليدي: استرپتوكوك گروه B، بارداري، عفونت نوزادي، عوارض مادري