مقايسه رضايت شغلي دستياران و متخصصان طب اورژانس درسال 1389 در ايران

نويسنده: محمد تقي زرين قلم
استاد راهنما: جواد سيد حسيني، شروين فرهمند
استاد مشاور: علي اردلان
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي تخصصي طب اورژانس
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:طب اورژانس تخصصي نسبتا جديد در ايران است و تاكنون هيچ مطالعه‌اي درمورد ميزان رضايت شغلي دستياران و فارغ التحصيلان اين رشته انجام نشده است. با مطالعه رضايت شغلي مي‌توان واقعيتهاي موجود را مشخص نموده و در صورت وجود مشكلات قابل حل اقدام به ارايه پيشنهادات سازنده نمود.
مواد و روشها: در اين مطالعه ابتدا پرسشنامه‌اي پايا و روا طراحي شد و بين جامعه هدف كه تمام دستياران ومتخصصان طب اورژانس بود، توزيع شد. پس از اتمام و بازگرداندن پرسشنامه اطلاعات موجود در نرم افزار SPSS وارد شده و آناليز نهايي انجام شد.
نتايج: در اين بررسي210 پرسشنامه متعلق به 143 (68 %) دستيار و 67 ( %32 ) متخصص طب اورژانس بررسي شدند. در آناليز نهايي مقايسه ميزان رضايتمندي بجز از نظر «تسهيلات (منابع) در دسترس» كه اختلاف معني دار مشاهده نشد، در متخصصان بيشتربود. «رضايتمندي كلي» 50.3% در برابر 42%-. در بين دستياران به تفكيك سال دستياري اختلافي مشاهده نشد. متخصصان هيات علمي ضريبK از نظر «جوانب مديريتي شغل» و «تسهيلات (منابع) در دسترس» بيشترين رضايت را داشتند ولي رضايت كلي متخصصان به تفكيك شرايط كاري اختلاف معني داري را نشان نداد. بين مردان وزنان ـ شامل دستيار ان و متخصصان ـ تفاوت معني داري از نظر رضايت شغلي به تفكيك جنبه هاي پرسش شده وجود نداشت ولي دستياران زن رضايت شغلي بيشتري ازنظر «جوانب مديريتي شغل» و «تسهيلات (منابع) در دسترس» ودستياران مرد رضايت شغلي بيشتري از نظر «روابط كاري» داشتند.
بحث:با توجه به نتايج بدست آمده ظاهراً درصد رضايتمندي متخصصان ودستياران طب اورزانس در ايران كمتر از ساير كشورهاست كه شايد علت آن جديد بودن اين رشته تخصصي در كشور ودرآمد وامكانات كمتر پزشكان اين رشته باشد.
كلمات كليدي: رضايت شغلي، دستياران طب اورژانس، متخصصان طب اورژانس