بررسي اثر بخشي مداخلات غير جراحي در درمان زنان مبتلا به Androgenetic Alopecia؛ مرور سيستماتيك و متاآناليز

نويسنده: معصومه حسني
استاد راهنما: حميدرضا برادران، عليرضا فيروز
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: پيش زمينه:Androgenetic alopecia يا Female pattern hair loss نازك شدن و ريزش پيشرونده و منتشر مو در ناحيه مركزي و فرونتال سر است كه اغلب خط رويش موي فرونتال در سير آن حفظ مي گردد. اين بيماري تقريباً شايع، در حدود 3-6% از زنان كمتر از 30 سال و 29-42% از زنان بالاي 70 سال را درگير مي-كند. با توجه به تأثير ريزش مو بر تعاملات اجتماعي زنان، اين بيماري مي تواند زمينه بروز اختلالات رواني در افراد مبتلا باشد.
اهداف:ارزيابي اثربخشي مداخلات غيرجراحي در درمان Female pattern hair loss در زنان
شيوه جستجو:جهت يافتن كليه مقالات مرتبط، جستجويي جامع در MEDLINE (1966 to February 2009)، EMBASE (1990 to February 2009) و the Cochrane Central Register of Controlled Clinical Trials (CENTRAL) صورت گرفت. علاوه بر آن جستجوي دستي در منابع مقالات به دست آمده نيز براي اطمينان از دسترسي به تمام مقالات موجود انجام شد (Reference checking).
معيارهاي ورود:كليه مقالات كارآزمايي باليني (RCTs) در مورد اثربخشي مداخلات غيرجراحي در درمان Female pattern hair loss در زنان، قابليت ورود به اين مطالعه را داشتند.
جمع آوري داده ها و آناليز آن ها:
دو نويسنده به صورت مستقل كيفيت متدولوژيك مقالات وارد شده را با استفاده از Jadad Criteria ارزيابي كردند و هر گونه اختلاف نظر پيش آمده را در بحث گروهي برطرف نمودند. داده هاي مقالات با كمك Data extraction form كه نمونه ويرايش شده از فرم پيشنهادي Cochrane Skin Group بود، استخراج و طبقه بندي گرديد. پيامد اوليه (Primary outcome measure)، تغيير در ميانگين شمارش موهاي nonvellus در منطقه مورد ارزيابي در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Review Manager Version 5.1.7 آناليز گرديد.
يافته هاي اصلي:از 238 كارآزمايي باليني به دست آمده در روند جستجو، 12 مقاله شامل 1509 شركت كننده معيارهاي ورود به مطالعه را داشتند. حجم نمونه مطالعات از 12 -294 نفر متغير بوده و مداخلات مختلفي از جمله Topical estradiol valerate 0.03%، Oral cyproterone acetate، Oral flutamide،Oral finasteride، Topical minoxidil 1%,2%,5%، Topical 0.1% melatonin–alcohol solution و Topical fulvestrant را مورد ارزيابي قرار داده بودند. تعداد محدود مقالاتي كه مداخله مشابهي را بررسي كرده باشند، به جز در مورد minoxidil 2% در مقايسه با Placebo، و وجود ناهمگوني آماري (Heterogeneity) ميان نتايج مطالعات به ما اجازه روي هم ريختن (Pooling) داده هاي مربوط به مقايسه بسياري از مداخلات را نمي داد. داده هاي روي هم ريخته شده از 5 مطالعه، افزايش قابل توجه در شمارش كلي موها در يك cm² از منطقه مورد بررسي را در گروه دريافت كننده minoxidil 2% در مقايسه با placebo نشان مي دهد (95% CI 8.31 to 16.69).
بحث:داده هاي كافي براي نشان دادن اثربخشي Minoxidil موضعي در درمان Female pattern hair loss وجود دارد. اما هنوز براي ارزيابي ساير مداخلات درماني نياز به انجام كارآزمايي-هاي باليني با كيفيت متدولوژيك بيشتر احساس مي شود.
كلمات كليدي: Androgenetic alopecia, Female pattern hair loss, Systematic review